13-14 มีนาคม 2023

Time

8:30 am - 5:00 pm
แชร์

การประชุมสุขภาวะของคนข้ามเพศ “ข้ามเพศมีสุข” ครั้งที่ 1

กำหนดการ

การประชุมสุขภาวะของคนข้ามเพศ “ข้ามเพศมีสุข” ครั้งที่ 1

วันที่ 13-14 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 17.00 น.

โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ

วันที่ 13 มีนาคม 2566

08.30 – 09.30 น. ลงทะเบียน
09.30 – 10.45 น.

 

ห้องแมนดาริน BC

ความเป็นมา

·      ณชเล บุญญาภิสมภาร ตัวแทนคณะทำงานจัดงาน

กล่าวเปิดงาน

·      ชาติวุฒ วังวล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สสส.

กล่าวปาฐกถาเรื่อง “ทำไมการมีสุขภาวะของคนข้ามเพศจึงเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นสำหรับทุกคน”

·      ผศ.พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร กุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่น โรงพยาบาลรามาธิบดี

พิธีกร

·      ประสิทธิ สุหงษา มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน

การเสวนาเรื่อง “สุขภาวะ ความสุข และการมีอยู่ของคนข้ามเพศในสังคมไทย

วิทยากร

·      ฐิติญานันท์ หนักป้อ มูลนิธิซิสเตอร์

·      อาทิตยา อาษา กลุ่มทีคพลังทรานส์

·      รฐนนท์ คุ่ยยกสุข กลุ่มเฟมินิสต์ เมอร์เมต

ดำเนินรายการ

·      จิตติมา ภาณุเตชะ สมาคมเพศวิถีศึกษา

10.45 – 11.00 น. เบรก รับประทานอาหารว่าง
11.00 – 12.15 น. ห้องกรรณิการ์

Transgender Health Care: From the Past to Present 

ความก้าวหน้าด้านบริการสุขภาพของการข้ามเพศ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

วิทยากร

·      ผศ. พญ.จิราภรณ์  อรุณากูร  ภาควิขากุมารเวชศาสตร์

·      อ. นพ.สิระ กอไพศาล  สาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

·      อ. พญ.งามเฉิด สิตภาหุล ภาควิชาศัลยศาสตร์

·      รศ.พญ.ญาดา ติงธนาธิกุล  หน่วยผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

·      อ. นพ.ธีรพงษ์ รัตนนุกรม สาขาวิชาโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์

จัดโดย คลินิกเพศหลากหลาย โรงพยาบาลรามาธิบดี

ห้องพรไพลิน

เข้าใจอัตลักษณ์ที่หลากหลายในสังคมไทยสมัยใหม่

วิทยากร

·      พักตร์วิไล สหุนาฬุ  กลุ่มเยาวชนศีรขรภูมิ

·      กนกนภา จำปาไทย กลุ่มคนตาบอดไทยผู้มีความหลากหลายทางเพศ

·      ทฤษฎี สว่างยิ่ง เครือข่ายสุขภาพและโอกาส

·      อัญชณาภรณ์ พิลาสุตา มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ

ดำเนินรายการ

·      ปณต ศรีนวล

จัดโดย โครงการส่งเสริมสุขภาวะและลดช่องว่างบริการสุขภาพสำหรับคนข้ามเพศในประเทศไทย

12.15 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
 13.30 – 15.00 น. ห้องกรรณิการ์

Trans Sex:  เซ็กส์ของฉัน สิทธิของฉัน สุขได้ เสียวได้

ประสบการณ์อันหลากหลายของเพศวิถี ความสุขทางเพศ

วิทยากร

·      นพ.เบญทวิช  สุรศาสตร์พิศาล แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว Pride clinic รพ.บำรุงราษฎร์

·      นพ.ธนภพ บำเพ็ญเกียรติกุล สมาคมเพศวิทยาคลินิกและเวชศาสตร์ทางเพศ(ประเทศไทย)

จัดโดย สมาคมเพศวิทยาคลินิกและเวชศาสตร์ทางเพศ(ประเทศไทย

ห้องพรไพลิน

Rights Ranger “กลไกการป้องกันสิทธิมนุษยชนของคนข้ามเพศและบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ”

วิทยากร

·      พนิดา หันสวาสดิ์ กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

·      กิติพร บุญอ่ำ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)

·      ราตรี จุลคีรี คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

·      ประสิทธิ์ สุหงษา มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน

จัดโดย มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน

15.00 – 15.15 น. เบรก รับประทานอาหารว่าง
15.15 – 16.15 น. ห้องกรรณิการ์

ห้องรับแขก 1 เสริมพลัง

·      การใช้ทักษะการแสดงเพื่อเสริมพลัง : วรัญญา หมุนแก้ว นักบำบัด และผู้ให้คำปรึกษาเรื่องการบำบัดทางเลือก

ห้องพรไพลิน

ห้องรับแขก 2 เยียวยา

·      พลังจิตวิญญาณเพื่อการเยียวยา: ดร.อัญธิชา แสงชัย คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ห้องแมนดาริน BC

ห้องรับแขก 3 สมาธิ

·      กระบวนการสร้างสุขด้วยสติดร.ปรัชญา เพชรเกตุ และ พว.วินิตย์ หลงละเลิง จัดโดย สมาคมเพศวิทยาคลินิกและเวชศาสตร์ทางเพศ(ประเทศไทย) และคลินิกสุขภาพเพศ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

16.15 – 17.00 น. ห้องแมนดาริน BC

ห้องกระจกเงา: สรุปสาระสำคัญและสะท้อนการการเรียนรู้กิจกรรมวันแรก

ดำเนินการพูดคุยโดย

·      จิตติมา ภาณุเตชะ

·      ณชเล บุญญาภิสมภาร

 วันที่ 14 มีนาคม 2566

08.30 – 09.30 น. ลงทะเบียน
09.30 – 10.45 น. ห้องแมนดาริน BC

การเสวนาเรื่อง “จุดเริ่มต้นความสุขทางสุขภาวะของคนข้ามเพศในประเทศไทย

วิทยากร

·      รตี แต้สมบัติ มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน

·      เจษฎาภร ทองงาม กลุ่มพยูนศรีตรัง

·      ธนิชา ธนะสาร กลุ่มเพียงพอดี จังหวัดเชียงใหม่

·      ผศ.พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร  คลินิกเพศหลากหลาย โรงพยาบาลรามาธิบดี

10.45 – 11.00 น. เบรก รับประทานอาหารว่าง
11.00 – 12.15 น. ห้องแมนดาริน BC

“จากคนข้ามเพศสู่คนข้ามเพศ: ทำความรู้จัก APTN องค์กรเชื่อมคนข้ามเพศระดับภูมิภาค”

วิทยากร

·      วรรณพงษ์ ยอดเมือง

·      ณิชา รองราม

จัดโดย มูลนิธิ Asia Pacific Transgender Network

  ห้องกรรณิการ์

Workshop: Hero’s Journey

บทเรียนชีวิต: การเดินทางของชายข้ามเพศ

พื้นที่ปลอดภัยเฉพาะผู้เข้าร่วม Transmasculine Non-Binary Gender Fluid Androgynous (ชายข้ามเพศ ทอม บุคคลนอนไบนารี่ บุคคลที่มีเพศที่อยู่ในสเปกตรัมของความเป็นชาย)

กระบวนกร

·      พัชรพี มีสัจ

ห้องพรไพลิน

Workshop: เติมฝันเติมไฟ นักกิจกรรมคนข้ามเพศ และเพศหลากหลาย

พื้นที่แห่งการเรียนรู้พลังของการฟังเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทรานส์

กระบวนกร

·      นัยนา ประไพรวงศ์

·      ศรีสุดา ชมพันธ์

จัดโดย มูลนิธิซิสเตอร์

12.15 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 15.00 น. ห้องแมนดาริน BC

FTM 101 องค์ความรู้จากชุมชนชายข้ามเพศออนไลน์

วิทยากร และดำเนินรายการ

·      ตฤณ พัฒนเวโรจน์

·      ณัฎฐินันท์ ยนต์ไชย

·      ธีรฉัตร  ร่วมสุข

ดำเนินรายการ

·      วันวิสาข์ ธรรมานนท์

จัดโดย  FTM Thailand

  ห้องกรรณิการ์

ประสบการณ์การพัฒนาคลินิกสุขภาพเพศให้เป็นคลินิกในฝัน

วิทยากร

·      ผศ.พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร

·      รศ. ดร. นพ.อติวุทธ กมุทมาศ

จัดโดย คลินิกเพศหลากหลาย โรงพยาบาลรามาธิบดี และคลินิกสุขภาพเพศ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

  ห้องพรไพลิน

Workshop:บ้านนี้มีความหลากหลาย”

การยอมรับ การสร้างพื้นที่ปลอดภัย และการสนับสนุนของคนในครอบครัวต่อบุตรหลานที่มีความหลากหลายทางเพศ(LGBTIQN+)

วิทยากร และดำเนินรายการ

·      ธวัชชัย พาชื่น

·      กลุ่มตัวแทนครอบครัวที่มีบุตรหลานเป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศ

จัดโดย มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน

15.00 – 15.15 น. รับประทานอาหารว่าง
15.15 – 16.30 น. ห้องแมนดาริน BC

บทบาทความร่วมมือเพื่อลดช่องว่างบริการและส่งเสริมสุขภาวะคนข้ามเพศในสังคมไทย

·      นายแพทย์สุนทร สุนทรชาติ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

·      นพ.ธนภพ บำเพ็ญเกียรติกุล สมาคมเพศวิทยาคลินิกและเวชศาสตร์ทางเพศประเทศไทย

·      นพ.บุญฤทิ์ สุขรัตน์ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข

·      กฤติมา สมิทธิ์พล มูลนิธิสถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI)

·      ชนาทิพย์ มารมย์ สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

·      วรรณพงษ์ ยอดเมือง Asia Pacific Transgender Network

ดำเนินรายการ

·      ดร.ชเนตตี ทินนาม คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

16.30 -17.00 น. ห้องแมนดาริน BC

ก้าวต่อไปและสิ่งที่อยากเห็นโดยชุมชนคนข้ามเพศ

·      ฐิติญานันท์ หนักป้อ มูลนิธิซิสเตอร์

·      พริษฐ ชมชื่น นักกิจกรรมอิสระชายข้ามเพศ

กล่าวปิดการประชุม โดย ณชเล บุญญาภิสมภาร

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ

QR Code :
QR Code