05 ตุลาคม 2022

Time

8:00 am - 12:30 pm
แชร์

การประชุมสัมมนาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของแรงงาน และการพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ให้โดนใจผู้ประกอบการ

กำหนดการ

การประชุมสัมมนาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของแรงงาน

และการพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ให้โดนใจผู้ประกอบการ

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 08.00-12.30 น.

ณ ห้อง กินรี 1 โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพ

09.00 – 09.15 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
09.15 – 09.25 น. กล่าวรายงายโดย ดร.ศันสนีย์ กีรติวิริยาภรณ์ ผู้จัดการโครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ
09.25 – 09.35 น. กล่าวเปิดการสัมมนา โดย คุณพงษ์ศักดิ์ ธงรัตนะ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
09.40 – 10.25 น. นำเสนอ “ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของแรงงานในสถานประกอบการ” จากการสำรวจสถานการณ์และพฤติกรรมการบริโภคยาสูบของแรงงานในสถานประกอบการ โดย ดร.ศันสนีย์ กีรติวิริยาภรณ์ ผู้จัดการโครงการฯ
10.45 – 12.15 น. เสวนา “แก้ปัญหาบุหรี่ในกลุ่มแรงงานอย่างไร จึงจะโดนใจผู้ประกอบการ”

 • คุณสุพิชญา เสถียรยานนท์ ผู้จัดการแผนก CSR
  บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด
 • คุณสุภาพร แดงสา เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ
  บริษัทริกิการ์เม้นส์ จำกัด
 • คุณอำภา ตันประเสริฐ Plant HR Coordinator
  บริษัทดาน่า สไปเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • คุณเอก พุกต่อม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเทคนิคขั้นสูง
  บริษัทมากอตโต จำกัด (สำนักงานสาขาหัวปลวก)
12.15 – 12.30 น. สรุปและปิดการสัมมนา โดย ดร.ศันสนีย์ กีรติวิริยาภรณ์ ผู้จัดการโครงการฯ
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

 

 

 

 

  

ที่มา : ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร

QR Code :
QR Code