05 กันยายน 2023

Time

12:30 pm - 4:30 pm
แชร์

การประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ “สานพลังสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว : สร้างสุข ทุกพื้นที่ปลอดภัย”

กำหนดการ

การประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

สานพลังสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว : สร้างสุข ทุกพื้นที่ปลอดภัย

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖

ณ ห้องกษัตริย์ศึก โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

๑๒.๓๐ – ๑๓.๒๐ น. ลงทะเบียน และรับเอกสารประกอบการประชุม (ผู้เข้าร่วมประชุมในเขต กทม.)
๑๓.๒๐ – ๑๓.๓๐ น. วีดิทัศน์เรื่อง “สานพลังสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว : สร้างสุข ทุกพื้นที่ปลอดภัย”
๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. พิธีเปิดการประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ และปาฐกถาพิเศษ “สานพลังสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว : สร้างสุข ทุกพื้นที่ปลอดภัย”

โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กล่าวรายงาน โดย ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายอนุกูล ปีดแก้ว)

๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๐ น. พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ

– หน่วยงานที่สนับสนุนการขับเคลื่อนสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว

– องค์กรไร้ความรุนแรง

– สื่อสร้างสรรค์ด้านครอบครัว

โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๑๔.๔๐ – ๑๔.๕๐ น. กิจกรรมสานพลังการขับเคลื่อนมติสมัชชาครอบครัว
๑๔.๕๐ – ๑๕.๐๐ น. เยี่ยมชมนิทรรศการ “สานพลังสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว : สร้างสุข ทุกพื้นที่ปลอดภัย”
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. เวทีกลาง : การเสวนา “ต่างคิด แชร์ไอเดีย สร้างสุข ทุกพื้นที่ปลอดภัย”

โดย ๑) นางจินตนา จันทร์บำรุง      อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

๒) นายศานนท์ หวังสร้างบุญ   รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

๓) นางสาวณัฐยา บุญภักดี       ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว

๔) นางสาวชลธิดา ยาโนยะ      ผู้ประพันธ์นิยาย “มาตาลดา”

ผู้ดำเนินรายการ โดย นายธีร์วัฒน์ ชูรัตน์  ผู้ประกาศข่าวเนชั่นทีวี ๒๒

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว

QR Code :
QR Code