13 กุมภาพันธ์ 2023

Time

8:30 am - 11:45 am
แชร์

การประชุมวิพากษ์หลักสูตร และแถลงข่าวเปิดตัวหลักสูตร “ก่อการครูแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์”

กำหนดการ

การประชุมวิพากษ์หลักสูตร และแถลงข่าวเปิดตัวหลักสูตร “ก่อการครูแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์”

โดย สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 – 11.45 น.

ณ สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ ชั้น 34 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์

 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน
09.00 – 09.55 น. กล่าวต้อนรับ วัตถุประสงค์การจัดงาน นำเสนอสถาบัน และหลักสูตร “ก่อการครูแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์”

โดย รศ.ดร.นพ.นันทวัช สิทธิรักษ์

แนะนำสมาชิก แกนนำชมรมก่อการครูแพทย์ ดังนี้

1. ผศ. นพ. พนม เกตุมาน จาก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประธาน

2. รศ. นพ. ยอดยิ่ง แดงประไพ จาก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

3. ผศ. นพ. สมบูรณ์  หทัยอยู่สุข จาก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

4. นพ. วริศ มโนมัยวงศ์ จาก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

5. นพ. วุฒิภัทร เอี่ยมมีชัย จาก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

6. รศ. นพ. พิชัย อิฏฐสกุล จาก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

7. ผศ. พญ. จิราภรณ์ อรุณากูร จาก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

8. นพ. พัฒน ธัญญกิตติกุล จาก คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

9. ผศ. นพ. ชยุติ วงศ์เลิศวิศวกร จาก คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

10. ศ. พญ. ธนินี สหกิจรุ่งเรือง จาก คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11. ผศ. นพ. ดารุจ อนิวรรตนพงศ์ จาก คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12. พญ. สิริลักษณ์ วงศ์ชัยสุริยะ จาก โรงพยาบาลพระปกเกล้า

13. นพ. วิชยุตม์ เพศยนาวิน จาก กรมสุขภาพจิต

14. นายศุภวิชช์ สงวนคัมธรณ์ จาก The Black Box

15. รศ. ดร. นพ. นันทวัช สิทธิรักษ์ จาก สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ

09.55 – 11.00 น. วิพากษ์ หลักสูตร “ก่อการครูแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์”
โดย นพ. พัฒน ธัญญกิตติกุล และ รศ. ดร. นพ. นันทวัช สิทธิรักษ์
11.00 – 11.10 น. พักรับประทานอาหารว่าง
11.10 – 11.30 น. สรุปประเด็นจากการวิพากษ์
โดย ผศ. นพ. พนม เกตุมาน และ รศ. ดร. นพ. นันทวัช สิทธิรักษ์
11.30 – 11.45 น. บันทึกภาพร่วมกัน/นักข่าวสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
11.45 น. เป็นต้นไป รับประทานอาหารเที่ยง

 

 

 

 

ที่มา : สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ

QR Code :
QR Code