17-18 สิงหาคม 2023

Time

8:30 am - 5:00 pm
แชร์

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายความรู้สุขภาวะทางปัญญา ครั้งที่ 1 “สุขภาวะทางปัญญา : สุขภาพ จิตวิญญาณ และสังคม”

กำหนดการภาพรวม

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายความรู้สุขภาวะทางปัญญา ครั้งที่ 1

“สุขภาวะทางปัญญา: สุขภาพ จิตวิญญาณ และสังคม”

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2566

ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 17 สิงหาคม 2566
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.20 น. Welcome home

การแสดงดนตรีจาก “วงสลึง” วงดนตรีเพื่อชีวิต แห่งมหาวิทยาลัยมหิดล

นำโดย ผู้ก่อตั้งวงสลึง ดร.นพ.วิรุฬ ลิ้มสวาท กลุ่มวิจัยสังคมและสุขภาพ สำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และบุหงา ลิ้มสวาท พยาบาลผู้ก่อตั้งเครือข่ายอาสาไทยแคร์

และสมาชิกวง อ.ปฏิพัทธ์ อนุรักษ์ธรรม ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

09.20 – 09.45 น. กล่าวรายงาน

โดย จารุปภา วะสี ผู้อำนวยการศูนย์ความรู้และประสานงานสุขภาวะทางปัญญา

กล่าวต้อนรับ

โดย ผู้แทนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กล่าวเปิดงาน

โดย ดร. สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

และ นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ ประธานมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และประธานการจัดประชุมวิชาการฯ

09.45 – 10.45 น. ปาฐกถา “สุขภาวะทางปัญญา: 15 เส้นทางสู่สุขภาวะที่สมบูรณ์ของมนุษยชาติ”

โดย Keynote speaker ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี ประธานที่ปรึกษาการจัดประชุมวิชาการฯ

10.45 – 10.55 น. ขอบคุณผู้ร่วมจัดงานและถ่ายภาพร่วมกัน
10.55 – 11.10 น. พัก
11.10 – 11.55 น. การแสดง “ผีเสื้อแห่งชีวิต” Inner Talk Performance วิถีภายในกับการทำงานสังคม

โดย

– ฟารีดา จิรพันธุ์ นักแสดงหญิงมุสลิม

– วรรณวิภา มาลัยนวล บริการช่วยเหลือผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ

– ชัยพร นำประทีป นักดนตรีผู้ใช้ใจมองกายยามป่วยไข้

– เอกวัฒน์ พิมพ์สวรรค์ LGBTQ+ ด้วยหัวใจและอำนาจภายใน

กำกับการแสดงโดย ฟารีดา จิรพันธุ์

11.55 – 12.00 น. Self Reflection
13.00 – 14.00 น. รับประทานอาหาร
13.00 – 14.50 น. เสวนาห้องย่อยช่วงที่ 1
14.50 – 15.10 น. พัก
15.10 – 17.00 น. เสวนาห้องย่อยช่วงที่ 2
วันที่ 18 สิงหาคม 2566
09.00 – 10.50 น. เสวนาห้องย่อยช่วงที่ 3
10.50 – 11.10 น. พัก
11.10 – 13.00 น. เสวนาห้องย่อยช่วงที่ 4
13.00 – 14.00 น. รับประทานอาหาร
14.00 – 14.15 น. Self Reflection
14.15 – 16.00 น. เสวนา “การเดินทัพทางไกลของขบวนคนทำงานสุขภาวะทางปัญญา”

โดย ผู้แทนจาก 5 ประเด็นหลักในการประชุมวิชาการฯ

นำสนทนาโดย นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ ประธานมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

และประธานการจัดประชุมวิชาการฯ

และรับฟังความเห็นจากผู้ร่วมประชุม

16.00 – 16.20 น. Group Reflection “ภาพอนาคตที่อยากไปถึงร่วมกัน”

นำโดย ผศ.ดร.อรอร ภู่เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

16.20 – 16.40 น. กล่าวปิดงาน

โดย ญาณี รัชต์บริรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

และ นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ ประธานมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และประธานการจัดประชุมวิชาการฯ

16.40 – 17.00 น. ประกาศเจตนารมณ์จากการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายความรู้สุขภาวะทางปัญญา ครั้งที่ 1

และ Celebration โดย วงสลึง

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา

QR Code :
QR Code