16-17 มีนาคม 2022

Time

9:00 am - 4:00 pm
ณ ณ ห้อง Amber 3 ชั้น 5 โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ ถ.รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี และทางแอพพลิเคชั่นซูม
แชร์

การประชุมประจำปีแผนอาหาร นำเสนอผลงาน นวัตกรรม รูปธรรมพื้นที่ ความรู้ และการขับเคลื่อนสังคม

การประชุมประจำปีแผนอาหาร นำเสนอผลงาน นวัตกรรม รูปธรรมพื้นที่ ความรู้ และการขับเคลื่อนสังคม

(ร่าง) กำหนดการ 
การประชุมประจำปีแผนอาหาร
“นำเสนอผลงาน นวัตกรรม รูปธรรมพื้นที่ ความรู้ และการขับเคลื่อนสังคม”
ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ ห้อง Amber 3 ชั้น 5 โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ ถ.รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี
และทางแอพพลิเคชั่นซูม
วันที่ 16 มีนาคม 2565
08.30 – 09.00 น.     ลงทะเบียน
09.00 – 09.10 น.     ดร.ศิญาณี หิรัญสาลี พิธีกรทักทาย กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน
   เชิญประธานกรรมการบริหารแผนกล่าวเปิดการประชุม
09.10 – 09.15 น.     คุณประภาศรี บุญวิเศษ ประธานกรรมการบริหารแผนคณะที่ 5 กล่าวเปิดการประชุม
09.15 – 09.20 น.     ทพญ.จันทนา อึ้งชูศักดิ์ ประธานกรรมการกำกับทิศแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ กล่าวเปิดการประชุม
09.20 – 10.30 น.     วงอภิปรายการขับเคลื่อนงานแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ
• ความมั่นคงทางอาหารที่ทุกคนเข้าถึงได้
คุณสุภา ใยเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) ภาคีกลุ่มงานความมั่นคงทางอาหาร
• สถานการณ์โควิดกับภาวะโภชนาการ
ศ.พญ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ ภาคีกลุ่มงานโภชนาการ
• การขับเคลื่อนนโยบายอาหารปลอดภัยผ่านมาตรการกำกับดูแลโรงคัดและบรรจุ
รศ.ดร.ชนิพรรณ บุตรยี่ กรรมการกำกับทิศแผนอาหาร
• โควิดส่งผลอย่างไรต่อความปลอดภัยของพืชผักผลไม้
ปรกชล อู๋ทรัพย์ เครือข่ายไทยแพน
ร่วมอภิปรายและดำเนินรายการโดย ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม
ผู้ช่วยผู้จัดการ สสส. และผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส.
10.30 – 10.45 น.   พิธีกรเปิดเวทีตอบข้อซักถาม
10.45 – 11.45 น.    วงอภิปรายงานนวัตกรรมอาหารกับเด็กและเยาวชนของแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ
• นวัตกรรมโรงเรียนอาหารสุขภาวะ
ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม ประธานเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน
คุณจงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี ผู้รับผิดชอบโครงการเด็กไทยแก้มใส
ดร.ณัจยา แก้วนุ้ย. ผู้รับผิดชอบโครงการโครงการขยายและพัฒนาต้นแบบความมั่นคงทางอาหารเข้าสู่งานประจำของโรงเรียนและชุมชนฯ
• การออกแบบพื้นที่นวัตกรรมสังคม กรณีเยาวชนกับอาหาร (Young Food)
คุณศศิธร คาฤทธิ์ ผู้จัดการโครงการเชฟน้อยกินเปลี่ยนโลก
เยาวชนคนรุ่นใหม่จากกลุ่มสลักได จ.นครราชสีมา
ดำเนินรายการและร่วมสนทนาโดย คุณสุภาวดี เพชรรัตน์ ผู้จัดการมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
11.45 – 12.00 น.     พิธีกรเปิดเวทีตอบข้อซักถาม
12.00 – 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.10 น.     วีดีทัศน์ระบบอาหาร (ความรอบรู้ด้านอาหาร พลเมืองอาหาร ชุมชนอาหาร) 10 นาที
13.10 – 14.10 น.     นำเสนอบทวิเคราะห์จากโครงการยุทธศาสตร์บูรณาการ
• แนวทางการขับเคลื่อนพลเมืองอาหาร ชุมชนอาหาร ความรอบรู้ด้านอาหาร และการจัดทำข้อเสนอโรงพยาบาลอาหารสุขภาวะ
วัลลภา แวนวิลเลียนส์วาร์ด ผู้รับผิดชอบโครงการยุทธศาสตร์บูรณาการ
• กรณีศึกษาต่างประเทศ “แนวคิดอาหาร 3 Foods” (สภาอาหารโตรอนโต, สหกรณ์ฮันซาลิม, Food Next Door)
อารียา ติวะสุระเดช ผู้ศึกษาวิจัยโครงการยุทธศาสตร์บูรณาการ
• การศึกษาการสร้างระบบอาหารชุมชนด้วยการสนับสนุนเศรษฐกิจอาหารท้องถิ่นและคนรุ่นใหม่ (Food Career)
นาวี นาควัชระ ผู้ศึกษาวิจัยโครงการยุทธศาสตร์บูรณาการ
14.10 – 14.25 น.     พิธีกรเปิดเวทีตอบข้อซักถาม
14.25 – 15.15 น.     วงสนทนานวัตกรรมระบบอาหารกับนโยบายการพัฒนาเมือง
• คุณวรางคนางค์ นิ้มหัตถา ผู้จัดการโครงการสวนผักคนเมือง
• รศ.ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ผู้แทนจากหน่วยงานท้องถิ่นที่ขับเคลื่อนการสร้างระบบอาหารกับการพัฒนาเมือง (ถามสวนผักคนเมือง)
ดำเนินรายการโดย : สอบถามจากสวนผักคนเมือง
15.15 – 15.30 น.    พิธีกรเปิดเวทีตอบข้อซักถาม
ปิดการประชุม
วันที่ 17 มีนาคม 2565
08.30 – 09.00 น.     ลงทะเบียน
09.00 – 09.10 น.     คุณกรรณิการ์ กิตติเวชกุล พิธีกรกล่าวทักทาย กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานแนะนำกำหนดการ
09.10 – 10.10 น.     วงคุยขับเคลื่อนประเด็นโภชนาการสู่สังคม
• กินอย่างปลอดภัย ช่วยเพิ่มเสน่ห์อาหารริมบาทวิถี
คุณสุชาติ สุขเจริญ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
• การผลักดันร่างภาษีความเค็ม
รศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตะชูเวชศิริ นายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
• อาหารแช่แข็ง นวัตกรรมอาหารกับภูมิต้านทาน
รศ.ดร.ชลัท ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดำเนินรายการโดย คุณกรรณิการ์ กิตติเวชกุล
10.10 – 10.25 น.     พิธีกรเปิดเวทีตอบข้อซักถาม
10.25 – 11.45 น.     วงคุยขับเคลื่อนความมั่นคงทางอาหาร “สร้างระบบอาหารชุมชน”
• คุณทัศนีย์ วีระกันต์ มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)
• คุณสุชาญ ศีลอำนวย ผู้รับผิดชอบโครงการขยายและพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการจัดการระบบอาหารสุขภาวะเพื่อสร้างเครือข่ายสุขภาพดี
• คุณคนึงนุช วงศ์เย็น ผู้ประสานงานเครือข่ายกินสบายใจ จ.อุบลราชธานี
ดำเนินรายการโดย อ.ปิยาพร อรุณพงษ์
11.45 – 12.00 น.     พิธีกรเปิดเวทีตอบข้อซักถาม
12.00 – 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.45 น.     นำเสนองานวิจัย การพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนและเครื่องมือสร้างความรอบรู้ด้านอาหาร
• ดร.กังสดาล กนกหงษ์ ผู้ศึกษาวิจัยโครงการยุทธศาสตร์บูรณาการ
• นฤมล ไพบูลย์สิทธิคุณ ผู้ศึกษาวิจัยโครงการยุทธศาสตร์บูรณาการ
13.45 – 14.15 น.     เสียงจาก 5 กรณีศึกษาการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน
• พื้นที่อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
• จังหวัดลพบุรี
• กลุ่มวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์เขาไม้แก้ว จ.ปราจีนบุรี
• กลุ่มชาติพันธุ์
• อาคารสำนักงาน กรุงเทพฯ
ดำเนินรายการโดย ดร.กังสดาล กนกหงส์
14.15 – 15.50 น.     วงหารือเพื่อขยายผลและแผนความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ
• ทพญ.จันทนา อึ้งชูศักดิ์ ประธานกรรมการกากับทิศแผนอาหาร ประธานการประชุม
15.50 – 16.00 น.   ปิดการประชุม
ที่มา : สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ
QR Code :
QR Code