08 มกราคม 2024

Time

9:30 am - 12:00 pm
แชร์

การจัดงานแถลงข่าวหลักสูตรสูงวัยรู้ทันสื่อ “หยุด คิด ถาม ทำ” รูปแบบออนไซต์ และออนไลน์

กำหนดการ

การจัดงานแถลงข่าวหลักสูตรสูงวัยรู้ทันสื่อ “หยุด คิด ถาม ทำ” รูปแบบออนไซต์ และออนไลน์

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567

ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 2

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

09.30 – 10.00 น. ลงทะเบียน
10.00 – 11.00 น. การเสวนา “สถานการณ์และผลกระทบจากการใช้สื่อของผู้สูงอายุไทย”

• รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา ดวงภุมเมศ

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

• นางญาณี รัชต์บริรักษ์

ผอ.สำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา (สำนัก 11)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

• นายวันชัย บุญประชา

ที่ปรึกษา “กลุ่มคนตัว D” บริษัท ทำมาปัน จากัด

• พ.ต.ต.พากฤต กฤตยพงษ์

ผู้แทนศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.)

• นางพรนิภา มาสิลีรังสี

รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ผู้ดำเนินรายการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิดา ศิวปฐมชัย

สถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

11.00 – 11.05 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายวราวุธ ศิลปอาชา มาถึงบริเวณการจัดงาน

• ชมการแสดงหุ่นละครเล็ก โจหลุยส์

11.05 – 11.10 น. รับชมวิดีทัศน์หลักสูตรสูงวัยรู้ทันสื่อ “หยุด คิด ถาม ทำ”
11.10 – 11.15 น. กล่าวัตถุประสงค์การจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวหลักสูตรสูงวัยรู้ทันสื่อ “หยุด คิด ถาม ทำ” โดย นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ
11.15 – 11.25 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายวราวุธ ศิลปอาชา กล่าวเปิดตัวหลักสูตร
11.25 – 11.35 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายวราวุธ ศิลปอาชา พร้อมทั้งหน่วยงานภาคีเครือข่าย 4 หน่วยงาน

• นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ

• รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

• นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้ช่วยผู้จัดการสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

• นายวันชัย บุญประชา ที่ปรึกษา “กลุ่มคนตัว D” บริษัท ทามาปัน จากัด

เปิดตัวหลักสูตรสูงวัยรู้ทันสื่อ “หยุด คิด ถาม ทำ”

11.35 – 11.45 น. คณะผู้บริหารถ่ายภาพร่วมกัน และให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
11.45 – 12.00 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะผู้บริหารเดินเยี่ยมชมบูธกิจกรรม
12.00 น. เสร็จสิ้นการจัดงาน

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

QR Code :
QR Code