CSR “โลกแห่งสัปปายะ” ส่งเสริมวัดสร้างสุข

สสส. ได้ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. จัดงาน CSR "โลกแห่งสัปปายะ" เพื่อถ่ายถอดองค์ความรู้การทำวัดสร้างสุขทั่วไทย


CSR “โลกแห่งสัปปายะ” ส่งเสริมวัดสร้างสุข thaihealth


โครงการวัดสร้างสุข ร่วมสร้างสังคมแห่งความสุข โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเพื่อส่งเสริมความมีวินัย ผ่านวิถีของ 5ส และในปัจจุบันโครงการกำลังเดินหน้าต่อเข้าสู่ช่วงที่ 2 เพื่อขยายผลและต่อยอดองค์ความรู้ดังกล่าว ให้ครอบคลุมวัดทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย


เพื่อเป็นการถอดบทเรียนรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ทั้งหมดของโครงการฯ จึงขอเชิญเข้าร่วมงาน CSR "โลกแห่งสัปปายะ" และรับฟังประสบการณ์จากองค์กรที่ได้เข้าร่วมโครงการ และแนวทางการดำเนินงานด้าน CSR ขององค์กรกับโครงการวัดสร้างสุขฯ


ในวันที่ 18 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ห้อง Grand Hall 202 – 203 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้โปรดส่งแบบฟอร์มตอบรับ (ตามเอกสารแนบ) ถึง คุณวรจักร e-mail : [email protected] ภายในวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2559 


ติตต่อสอบถาม 02-7173000 ต่อ 745 คุณวรจักร [email protected]


 


 


ที่มา: หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น


ภาพประกอบจากวัดสร้างสุข


 


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ