Child Watch ถอดบทเรียนแก้ปัญหาลูกแรงงานต่างด้าว

child watch ถอดบทเรียนแก้ปัญหาลูกแรงงานต่างด้าว

โครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนภาคกลาง ลงพื้นที่สมุทรสาคร จัดทำเครื่องมือเก็บข้อมูลเชิงประเด็นเด็กลูกแรงงานต่างด้าว พร้อมถอดบทเรียนการจัดการปัญหาเด็กลูกแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อนำไปขยายผลในจังหวัดอื่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เวชมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และหัวหน้าโครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนภาคกลาง (child watch ภาคกลาง) เปิดเผยว่า โครงการ child watch ภาคกลาง ได้ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 30 เมษายนที่ผ่านมา โดยจัดการประชุมเพื่อจัดทำเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลเชิงประเด็น “เด็กลูกแรงงานต่างด้าว” ณ โรงแรมเซ็นทรัล เพลส จังหวัดสมุทรสาคร ภายใต้การดำเนินงานร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อสร้างเครื่องมือในการถอดบทเรียนการป้องกันปัญหาที่จะเกิดกับลูกแรงงานต่างด้าว โดยเชื่อว่าจังหวัดสมุทรสาคร เป็นจังหวัดที่ได้ดำเนินการเรื่องลูกแรงงานต่างด้าวมาอย่างต่อเนื่อง การจัดประชุมครั้งนี้จึงทำให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันและการจัดการปัญหาลูกแรงงานต่างด้าวขององค์กรภาครัฐและเอกชนในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อนำผลการประชุมไปใช้เป็นแนวทางในการเตรียมรับการแก้ไขปัญหาลูกแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ที่คาดว่าจะมีแรงงานต่างชาติเข้ามาในช่วงปี พ.ศ. 2557 ต่อไป

สำหรับหัวข้อที่ศึกษา คือ สภาพความหลากหลายของปัญหา ผลกระทบต่อชุมชน มาตรการช่วยเหลือระยะสั้น-ระยะยาว และระบบบริหารจัดการดูแลเด็กและเยาวชนแรงงานต่างด้าว ตลอดจนปัจจัยหนุนเสริม ทั้งนี้ การลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครได้มีการสร้างเครือข่ายกับผู้มีประสบการณ์การทำงานด้านเด็กและเยาวชนหลากหลายกลุ่ม ได้แก่ แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร ตำรวจจังหวัดสมุทรสาคร บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสาคร ตัวแทนสื่อมวลชนในพื้นที่ และตัวแทนทีมวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

เรื่อง: ปราโมทย์ ฐิติวงศ์ฤทธิ์
ที่มา: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ