Animator Ar-Sa in Thailand Animator Festival 3

featured

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2557 ณ ห้องก้าวใหม่ 1 SCB Park กรุงเทพฯสำนักงานกองทุนสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมูลนิธิสยามกัมมาจล และเครือข่ายแอนิเมชัน (Animation)ร่วมกันจัดเทศกาลประกวดและจัดฉายผลงานแอนิเมชัน Thailand Animator Festival#3 (TAF#3) “อิสระเพื่อสังคม” ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาและประชาชนทั่วประเทศส่งผลงานแอนิเมชันที่มีเนื้อหาเพื่อการสร้างสรรค์สังคมเข้าร่วมประกวด โดยได้คัดเลือก 10 สุดยอดผลงาน “Social Animation” และรางวัลพิเศษ ได้แก่ รางวัล Active Citizen, รางวัล Best Visual และรางวัลสยามกัมมาจล ซึ่งผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมค่าย Animator Ar-Sa เป็นเวลา 3 วันระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์อบรม ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์หาดตะวันรอน จ.ชลบุรี และร่วมชม Trailer Animation ทั้ง 10 ผลงานสุดท้ายของ TAF#3 พร้อมกันเป็นครั้งแรกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code