9 อุปนิสัยที่ทำให้เลิกเหล้าได้สำเร็จ

          งดเหล้าเข้าพรรษา อีกหนึ่งช่วงเวลาดีๆ ที่เป็นโอกาสในการลด ละ เลิกการดื่มสุรา ซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญหาสังคมต่างๆ

/data/content/24971/cms/e_bdejklmptvw3.jpg

 

           1. อุปนิสัยยอมรับความจริง เมื่อยอมรับความจริงว่าเรามีปัญหาชีวิต จิตใจก็จะสงบลง เป็นการเปิดโอกาสให้เราได้พิจารณาปัญหาอย่างที่มันเป็นจริง ซึ่งจะทำให้เรามีโอกาสเห็นทางออกของการแก้ปัญหาได้มากขึ้น

          2. อุปนิสัยสตินิยม ชีวิตที่ผ่านมา เรามักปล่อยให้อารมณ์และความอยากครอบงำ ทำอะไรไปตามอารมณ์และความอยาก เราจะสุขได้ก็ต้องทุกข์ก่อน จึงเรียกได้ว่า มีชีวิตที่ติดลบ แต่หากชีวิตเรามีสตินำ อยู่กับปัจจุบัน รู้เท่าทันอารมณ์และความอยาก จิตเป็นอิสระและสงบ มีความสุขที่เกิดขึ้น ก็เรียกได้ว่า มีชีวิตที่เป็นบวก ความคิดและการกระทำก็เป็นเหตุผล

          3. อุปนิสัยซื่อสัตย์เปิดเผยความจริง การที่คนเรามีความซื่อสัตย์ เปิดเผยความจริง กล้ายอมรับผิด โดยเฉพาะกับคนใกล้ชิดที่จริงใจ และพร้อมที่จะช่วยเหลือเรา ก็จะเอื้อต่อการแก้ปัญหาต่อไป

          4. อุปนิสัยกล้าคิดและกล้าทำ จะช่วยทำให้เราประสบความสำเร็จ มีความรับผิดชอบในตนเอง เกิดความภาคภูมิใจ และเชื่อมั่นว่าเราทำได้ โดยเราอาจเริ่มต้นจากการใช้ปัญญาพิจารณาถึงเป้าหมายในชีวิตที่ดีงามก่อน จากนั้นจึงมองหาหนทางปฏิบัติ และลงมือทำ เรียนรู้จากข้อผิดพลาด พร้อมกับให้กำลังใจตนเองเมื่อทำได้

          5. อุปนิสัยเป็นคนมีอารมณ์ขัน จะช่วยให้เรามีมุมมองที่แตกต่างออกไป โดยเฉพาะพฤติกรรมบางอย่างของตนเอง ทำให้เรายอมรับตนเองได้มากขึ้น ว่าเราเองก็ไม่ได้เก่ง ไม่ได้ดีไปทุกๆเรื่อง ช่วยให้เราผ่อนคลายในสถานการณ์ที่ตึงเครียดได้ รวมถึงช่วยให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น

           6. อุปนิสัยแห่งการให้อภัย การละวางจากอารมณ์โกรธ แล้วให้อภัยแก่ผู้ที่กระทำไม่ดีกับเรารวมถึงแผ่เมตตาให้ จิตใจเป็นสุขอย่างมหัศจรรย์ โดยเฉพาะการให้อภัยตนเอง ยอมรับตนเองว่าเราก็ไม่ได้ดีสมบูรณ์ไปทุกอย่าง สามารถกระทำผิดได้เช่นเดียวกับคนอื่นๆ

          7. อุปนิสัยชอบเข้าหากัลยาณมิตร บางครั้งเราไม่สามารถแก้ปัญหาได้เพียงลำพัง จึงอาจต้องอาศัยปัญญาของผู้อื่นช่วยชี้นำทาง ดังนั้น เราจึงควรพิจารณาดูว่าผู้ใดสามารถเป็นกัลยาณมิตรในเรื่องต่างๆของเราได้

          8. อุปนิสัยเป็นคนที่รับผิดชอบ การโทษสิ่งอื่นว่าเป็นสาเหตุของปัญหา เป็นอุปสรรคต่อการเลิกสุรา การที่เรารับผิดชอบต่อพฤติกรรมของตัวเราเอง ผิดก็ยอมรับว่าผิด และขอโทษผู้อื่นอย่างจริงใจ จิตใจเราก็จะสบายขึ้น เกิดความเคารพนับถือตนเอง และระมัดระวังในการกระทำของตนมากขึ้น อีกทั้งคนอื่นก็เกิดความเชื่อมั่นในตัวเราว่าเรามีความจริงใจในการแก้ปัญหา โอกาสประสบความสำเร็จก็มีมาก

          9. อุปนิสัยห่วงใยใส่ใจในสุขภาพของตนเอง ร่างกายเป็นที่ตั้งของจิตใจ หากร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ก็ส่งผลให้จิตใจสมบูรณ์ การทำนุบำรุงสุขภาพตนเองสามารถกระทำได้โดยการหมั่นหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การเล่นกีฬา การรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ การหลีกเลี่ยงสุรายาเสพติด

 

 

          ที่มา : สายด่วน 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์

Shares:
QR Code :
QR Code