7 สูตรเด็ดเมืองน่าอยู่

เมนูการพัฒนาเด็กไทย

 

          เด็กและเยาวชนจะเติบใหญ่เป็นผู้ที่มีศักยภาพ ทั้งด้านความคิดและจิตใจได้ จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆหากแต่ในเมืองไทย เด็กส่วนใหญ่ยังรอรับความปรารถนาดีอย่างจริงจังและจริงใจจากผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเราอยู่

 

7 สูตรเด็ดเมืองน่าอยู่

          “สถาบันรามจิตติ” ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยมี ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ เป็นผู้อำนวยการสถาบันรามจิตติ เป็นองค์กรที่ได้ลงมือขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเด็กอย่างสร้างสรรค์มาตลอดหลายปีหนึ่งในนั้นคือโครงการ Child Watch ซึ่งมีการดำเนินงานตั้งแต่ระดับนโยบายลงไปจนถึงระดับปฏิบัติคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กับองค์กรภาคีต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคประชาชน รวมทั้งมีระบบและปัจจัยสนับสนุนคนทำงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้การพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย เกิดเป็นรูปธรรม

 

          วันก่อนมีโอกาสไปร่วมงานมอบรางวัลการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน ครั้งที่ 3 หรือ Child Watch Award ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นประธานมอบรางวัลมาค่ะ เห็นแล้วก็อดปลื้มใจไม่ได้ที่สถาบันรามจิตติ ได้รับรางวัลดังกล่าว โดยหนึ่งในระบบที่ใช้สนับสนุนคนทำงานเพื่อเด็ก และเยาวชนของสถาบันรามจิตติก็คือ “เมนูการพัฒนาเด็ก”

 

          ได้ยินคำว่า “เมนู” อย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารนะคะเพราะ “เมนูการพัฒนาเด็ก”เป็นการรวบรวมตัวอย่างโครงการและกิจกรรมดีๆพร้อมแนวทางการนำไปใช้ เพื่อให้อปท. มีข้อมูลและทางเลือกในการพัฒนาเด็กและเยาวชนมากขึ้นโดยขณะนี้กำลังมีการเพิ่มจำนวนโครงการและกิจกรรมในเมนูขึ้นอีก เพื่อให้ครอบคลุมมิติการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามกรอบคิดเรื่อง “เมืองน่าอยู่สำหรับเด็ก” ทั้ง 7 ด้าน คือ ความปลอดภัย

 

          สุขภาพอนามัย การคุ้มครองสิทธิเด็ก

 

          พื้นที่สร้างสรรค์ การมีส่วนร่วมของเด็ก

 

          การศึกษา และครอบครัว

 

          โดยเมนูการพัฒนาเด็กที่มุ่งหวังทำให้เมืองของเราเป็นเมืองน่าอยู่ครบสูตรสำหรับเด็กนั้น จะมีอยู่ 7 สูตร ได้แก่ “สูตรไกลเสี่ยง” เพื่อทำให้เกิดเมืองปลอดภัยอาทิ โครงการฝึกอบรมวินัยจราจรแก่เด็กและเยาวชน โครงการสนามเด็กเล่นปลอดภัยโครงการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร “สูตรแข็งแรง” เพื่อให้เมืองเป็นเมืองสุขภาพ อาทิ โครงการรณรงค์งดสูบบุหรี่ดื่มเหล้า และข้องแวะยาเสพติด โครงการเด็กไทยไม่อ้วนโครงการรักนะผักสีเขียว “สูตรปกป้อง” เพื่อให้เกิดเมืองคุ้มครองสิทธิเด็ก อาทิ โครงการเครือข่ายเพื่อนพ่อแม่วัยรุ่น โครงการรณรงค์ยุติการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน

 

          นอกจากนี้ยังมี “สูตรกล้าฝัน” หวังให้เกิดเมืองพื้นที่สร้างสรรค์ โดยมีโครงการ อาทิ ถนนเด็กเดิน บ้านหลังเรียน

 

          ลานกีฬาลานดนตรี “สูตรร่วมคิดร่วมทำ” เพื่อให้เป็นเมืองที่เด็กมีส่วนร่วม อาทิ โครงการเวทีประชาธิปไตยของเด็ก

 

          และเยาวชน โครงการรายการวิทยุกระจายเสียงเยาวชน “สูตรเก่ง ฉลาด” เพื่อให้เกิดเมืองแห่งการเรียนรู้ อาทิโครงการหนังสือเล่มแรก โครงการจัดหางานพิเศษให้แก่นักเรียน/นักศึกษา และสุดท้าย “สูตรอบอุ่น” เพื่อให้เมืองเราเป็นเมืองครอบครัว อาทิ โครงการ

 

          ฝึกอบรมผู้ปกครองในการเลี้ยงดูบุตร

 

          โครงการสานสัมพันธ์สายใยทุกวัย

 

          ในครอบครัว โครงการโรงเรียนพ่อแม่

 

          ขณะนี้มีการดำเนินการตามสูตรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และเมนูการพัฒนาเด็กยังจะไม่หยุดเพียงเท่านี้ เพราะ ดร.อมรวิชช์ เชื่อว่ายังมีโครงการดีๆ จากฝ่ายต่างๆ อีกมากโดยเมนูจะมากขึ้น หนาขึ้น และสถาบันรามจิตติเองก็พยายามจะรวบรวมโครงการดีๆ เหล่านี้ เพื่อให้เป็นทางเลือกแก่คนทำงานในระดับท้องถิ่นได้ใช้เพื่อให้การพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยเกิดผลอย่างแท้จริง

 

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

 

 

Update 26-03-53

 

อัพเดทเนื้อหาโดย : อารยา สิงห์สวัสดิ์

Shares:
QR Code :
QR Code