7 สิ่งต้องห้ามสำหรับผู้ใช้จักรยาน

ที่มา : เมื่อปั่นได้ เมืองปั่นดี คู่มือปั่นจักรยานสำหรับประชาชน โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


7 สิ่งต้องห้ามสำหรับผู้ใช้จักรยาน thaihealth


แฟ้มภาพ


ผู้ใช้จักรยานบนถนนมีความระมัดระวังอย่างยิ่ง โดยสิ่งต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายได้


7 สิ่งต้องห้ามสำหรับผู้ใช้จักรยาน


 1. ขับรถโดยประมาทหรือน่าหวาดเสียว
 2. ขับโดยไม่จับแฮนด์รถ (ไม่ควรขับปล่อยมือ)
 3. ขับขนานกันเกิน 2 คัน
 4. ขับโดยนั่งบนที่อื่นอันมิใช่อานท่จัดไว้เป็นที่นั่งตามปกติ
 5. ขับโดยบรรทุกบุคคลอื่น (ห้ามปั่นซ้อนท้าย)
 6. บรรทุกหรือถือสิ่งของ หีบห่อใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการกีดขวางรถหรือเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน
 7. เกาะหรือพ่วงรถอื่นที่กำลังแล่นอยู่


การขับรถยนต์มีข้อห้าม แต่จริงๆ แล้ว เป็นกฎข้อห้ามที่ใช้กับการขับขี่รถทุกชนิด ซึ่งก็รวมถึงผู้ใช้จักรยานด้วยกัน


 1. ขี่เมื่อหย่อนความสามารถในอันที่จะขับ เช่น บาดเจ็บ เหนื่อยล้า ง่วงนอน
 2. ขี่ในลักษณะกีดขวางจราจร เช่น กินเลน คร่อมเลน ขวางทางรถเร็ว
 3. ขี่โดยประมาท หรือน่าหวาดเสียว อันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน
 4. ขี่ในลักษณะที่ผิดวิสัยของการขับรถตามธรรมดา หรือไม่อาจมองเห็นทางด้านหน้าหรือด้านหลัง ด้านใดด้านหนึ่ง หรือทั้งสองด้านได้พอแก่ความปลอดภัย
 5. ขี่บนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร
 6. ขี่โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น

Shares:
QR Code :
QR Code