7 ระบบสร้างสุข

ที่บางระกำ จ.นครปฐม

 

 7 ระบบสร้างสุข

 

            นายณัฐวัฒน์ ชั้นอินทร์งาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บางระกำ อ.บางเลน จ.นครปฐม เปิดเผยถึง “7 ระบบสร้างสุขบางระกำ” ว่า เกิดจากความร่วมมือของคนในชุมชนตั้งแต่เด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ ผู้นำ รวมถึงผู้สูงอายุ ร่วมคิดร่วมทำเพื่อแก้ปัญหาและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

 

โดยเริ่มจาก การสำรวจปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของคนในชุมชน แล้วนำไปจัดทำเป็นแผนของชุมชน ภายใต้ชื่อ โครงการ “7 ระบบสร้างสุขบางระกำ” ประกอบด้วย ระบบบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ระบบจิตอาสา ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน ระบบเศรษฐกิจและสวัสดิการชุมชน ระบบสุขภาพชุมชนระบบเกษตรปลอดภัย และระบบพัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อเด็ก

 

            โครงการดังกล่าว ถือเป็นแผนแม่บทในการบริหารจัดการท้องถิ่น ที่สามารถแก้ปัญหาได้จริง ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะทำให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานให้ความสนใจ เข้ามาศึกษาเรียนรู้หลักวิธีปฏิบัติ โดยจัดเป็นโปรแกรมฝึกอบรมระยะสั้น 5 วัน 4 คืน

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

 

update : 06-10-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน

 

Shares:
QR Code :
QR Code