6 โรคระบาด ควรระวังหน้าหนาว

ที่มา: www.dailynews.co.th  


6 โรคระบาด ควรระวังหน้าหนาว thaihealth


แฟ้มภาพ


 หมั่นดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ป้องกันโรคช่วงหน้าหนาว


รายงานข่าวแจ้งว่า กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย (สนอ.)กรุงเทพมหานคร(กทม.) ได้ประกาศ เรื่องการป้องกันโรคและภัยที่เกิดในฤดูหนาว เนื่องจากขณะนี้ได้เข้าสู่ช่วงฤดูหนาว ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเช่นนี้อาจเป็นสาเหตุของโรคติดต่อหลายชนิด โดยเฉพาะโรคไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม โรคหัด โรคสุกใส โรคมือ เท้าปาก และโรคอุจจาระร่วง ซึ่งสามารถแพร่กระจายได้ง่ายและรวดเร็วส่งผลกระทบต่อ สุขภาพของประชาชนได้ กองควบคุมโรคติดต่อ สนอ. จึงขอให้ประชาชนมีความระมัดระวัง ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงคือ เด็กเล็กอายุระหว่าง 0-4ปี ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูงกว่าปกติ เป็นต้น และขอแนะนำให้ทราบถึงข้อมูลโรคติดต่อ และการป้องกันควบคุมโรคที่อาจจะเกิดในฤดูหนาว ได้แก่ 1.โรคไข้หวัดและโรคไข้หวัดใหญ่ เกิดจากเชื้อไวรัส ติดต่อทางจมูก ปาก ตา เชื้อนี้อยู่ในละอองเสมหะ น้ำมูกน้ำลายของผู้ป่วยที่ไอจามออกสู่ สาธารณะ 2.โรคปอดบวม เกิดจากการติดเชื้อในปอด ทั้งเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย ติดต่อทางจมูก ปาก ตา เชื้อนี้อยู่ในละอองเสมหะ น้ำมูกน้ำลายของผู้ป่วยที่ไอจามออกสู่ สาธารณะ 3.โรคหัด ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสหัด ติดต่อจากการสัมผัสสารคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก น้ำลายของผู้ป่วยโดยตรงและการติดต่อทางอากาศผ่านละอองฝอยจากการไอ จามของผู้ป่วย 4.โรคสุกใส เกิดจากเชื้อไวรัส สามารถติดต่อได้จากการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยโดยเฉพาะน้ำจากตุ่มน้ำและติดต่อได้ทางอากาศ 5.โรคมือ เท้า ปาก เกิดจากเชื้อไวรัส มักพบในเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วย 6.โรคอุจจาระร่วงในเด็ก ซึ่งในฤดูหนาวมักจะเกิดกับเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี เกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งติดต่อได้โดยการดื่มน้ำหรือกินอาหารที่มีเชื้อปนเปื้อน


โดยแนะนำให้ประชาชนระวังป้องกันโรคที่เกิดในฤดูหนาว ดังนี้ รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงและอบอุ่นอยู่เสมอ รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ สะอาดปรุงสุกใหม่ๆ ไม่มีแมลงวันตอม ดื่มน้ำที่สะอาดหรือน้ำต้มสุกน้ำบรรจุขวดที่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ(เครื่องหมาย อย.) ทุกครั้ง รวมทั้งเลือกซื้อน้ำแข็งที่สะอาดไม่มีตะกอน ไม่ควรรับประทานน้ำแข็งที่ใช้แช่อาหารอื่น ล้างมือด้วยสบู่และน้ำให้สะอาดก่อนรับประทาน อาหารทุกครั้ง ถ่ายอุจจาระลงในส้วมและล้างมือให้สะอาดหลังถ่ายอุจจาระทุกครั้ง หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีโรคติดเชื้อต่างๆ ผู้ป่วยควรอยู่บ้านไม่ควรเข้าไปในที่ชุมชน แต่หากจำเป็นต้องเข้าไปในที่ชุมชนให้สวมหน้ากากอนามัย หรือใช้ผ้าเข็ดหน้าปิดปาก ปิดจมูกเวลา ไอ จาม สถานรับเลี้ยงเด็กและโรงเรียนอนุบาล ต้องหมั่นดูแลรักษาสุขลักษณะของสถานที่และอุปกรณ์เครื่องใช้ให้สะอาดอยู่เสมอ กำจัดอุจจาระเด็กให้ถูกต้องและจัดให้มีอ่างล้างมือและส้วมที่ถูกสุขลักษณะ นอกจากนี้ ประชาชนไม่ควรดื่มสุราแก้หนาวเพราะนอกจากจะไม่ช่วยสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายแล้ว ฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ยังทำให้ความร้อนถูกระบายออกจากร่างกายมากขึ้นด้วย ส่งผลให้อุณหภูมิในร่างกายลดต่ำลงกว่าปกติ หากเผลอนอนหลับไป ทำให้ร่างกายสัมผัสอากาศเย็นเป็นเวลานาน อาจทำให้เสียชีวิตได้

Shares:
QR Code :
QR Code