6 ข้อปฏิบัติ ท่องเที่ยววิถีใหม่ห่างไกลโควิด-19

ที่มา : ไทยรัฐ


6 ข้อปฏิบัติ ท่องเที่ยววิถีใหม่ห่างไกลโควิด-19  thaihealth


แฟ้มภาพ


หนุนการท่องเที่ยววิถีใหม่ กำหนดข้อปฏบัติ 6 ข้อสำหรับนักท่องเที่ยว ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19


พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในการแถลงข่าวโรคโควิด-19 ว่า ขณะนี้มีการผ่อนปรนเรื่องการท่องเที่ยวบ้างแล้ว แต่ขอให้ถือโอกาสนี้เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และการรักษาธรรมชาติด้วย การไปท่องเที่ยวตามที่ต่างๆ ควรพกถุงผ้าเพื่อเก็บขยะของตัวเองออกมาด้วย แล้วนำไปทิ้งลงถังขยะที่เตรียมไว้ในพื้นที่ มั่นใจว่าเป็นวิถีชีวิตใหม่ที่คนไทยทำได้แน่นอน นอกจากนี้ ยังอยาก ให้สวมหน้ากากผ้าตลอดเวลา แม้ว่าแหล่งท่องเที่ยว ถือเป็นที่เปิดโล่ง ใช้การเว้นระยะห่างก็ปลอดภัย แต่ถ้าสวมหน้ากากด้วยจะมั่นใจมากขึ้น


นอกจากนี้ ขอให้อยู่ในกลุ่มก้อนของตัวเอง ห่างจากกลุ่มอื่น อย่างไร ก็ตาม ระยะต่อไปอาจต้องออกมาตรการจำกัดคนเข้าไปท่องเที่ยวตามที่ต่างๆ เหมือนจัดคิวร้านค้าและ อย่าลืมเรื่องการล้างมือ เผื่อว่าไปยังจุดนัดหมายแล้ว อาจมีที่ล้างมือไม่เพียงพอ


พญ.พรรณพิมลกล่าวต่อว่า ข้อปฏิบัติสำหรับแหล่งท่องเที่ยวชายหาด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแล ควรปฏิบัติดังนี้ 1.จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวไม่ให้แออัด จัดระยะห่างที่เหมาะสม 2.ให้พนักงานบริการ นักท่องเที่ยวสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่บริเวณชายหาด และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันตนเองที่จำเป็นสำหรับพนักงาน 3.จัดให้มีที่ล้างมือไว้บริการอย่างเพียงพอ 4.ทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วม อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เน้นจุดสัมผัสที่เป็นจุดเสี่ยง 5.มีถังขยะสภาพดี มีฝาปิด จำนวนเพียงพอสำหรับรองรับมูลฝอย และเก็บรวบรวมส่งไปกำจัดอย่างถูกต้องทุกวัน 6.ให้คำแนะนำสื่อประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย แก่นักท่องเที่ยว ทราบขั้นตอน วิธีการปฏิบัติตนขณะใช้บริการ และ 7.มีมาตรการติดตามข้อมูลผู้มาใช้บริการ ลงทะเบียนก่อนเข้าออกสถานที่


วิธีปฏิบัติตน 6 ข้อสำหรับนักท่องเที่ยว อธิบดีกรมอนามัยกล่าวด้วยว่า ส่วนข้อปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยวคือ 1.สังเกตอาการตนเองสม่ำเสมอ หากมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบควรงดใช้บริการและไปพบแพทย์ทันที 2.สวมหน้ากากตลอดเวลาที่อยู่บริเวณชายหาด 3.ล้างมือด้วย ก่อนเข้าและออกจากสถานที่ 4.เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร ทั้งบนบกและในน้ำ และลดการตะโกนระหว่างเล่นน้ำ 5.กรณีเป็นกลุ่มเสี่ยง เช่นผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ควรหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่มีคนจำนวนมาก และ 6.ปฏิบัติตามมาตรการของสถานที่อย่างเคร่งครัด

Shares:
QR Code :
QR Code