4 หนังสั้นผลงานเยาวชนสะท้อน ‘คุณค่าผู้สูงวัย’

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


4 หนังสั้นผลงานเยาวชนสะท้อน 'คุณค่าผู้สูงวัย' thaihealth


ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวในปี 2568  การวางนโยบายและเตรียมความพร้อมรับมือจึงเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะทัศนคติของเด็ก เยาวชน ที่มีวัยแตกต่างกัน เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจและสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับวัยเก๋าได้อย่างมีความสุข


เมื่อวันที่ 26 กันยายน ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ไทยพีบีเอส กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดงาน "ต่าง GEN ไม่ต่างใจ" ดูหนัง-ฟัง-คุย เพื่อคนทุกวัย ภายใต้โครงการฉายภาพยนตร์สั้นและเวทีเสวนาสาธารณะ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับสังคม โดยใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อเพื่อลดช่องว่างระหว่างวัย


นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. กล่าวว่า ข้อมูลจากรายงานการติดตามและประเมินผลแผนผู้สูงอายุชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564) ระยะที่ 3 (พ.ศ.2555-2559) พบว่า มีประชาชนร้อยละ 38.7 ที่ยังไม่ตระหนักถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ หรือยังมีทัศนคติเชิงลบต่อผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่จะทำอย่างไรให้คนในสังคม โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่มองเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ และอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุได้อย่างมีความสุข


สสส.จึงร่วมกับภาคีเครือข่ายพัฒนาการสื่อสารสังคมให้เกิดความตระหนักถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ และมีทัศนคติเชิงบวกต่อวัยสูงอายุให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผ่านกระบวนการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้สูงอายุที่เหมาะสมในแก่นักศึกษาด้านภาพยนตร์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเป็นภาพยนตร์สั้นที่สามารถสื่อสารสร้างความเข้าใจกับสังคม โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นให้มีทัศนคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุ ลดช่องว่างระหว่างวัยอย่างเหมาะสมนี้ จึงถือเป็นเครื่องมือสื่อสารสร้างความตระหนักที่สำคัญ และเป็นความท้าทายที่จะนำผลงานภาพยนตร์สั้นชุดนี้ไปใช้ขยายผลให้เกิดประโยชน์ได้ต่อไป


4 หนังสั้นผลงานเยาวชนสะท้อน 'คุณค่าผู้สูงวัย' thaihealth


นางไพรวรรณ พลวัน รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า กรมมีภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ นโยบายของรัฐบาลด้านผู้สูงอายุ งานส่งเสริม สนับสนุนศักยภาพ คุ้มครอง พิทักษ์สิทธิของผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในสังคมกับคนทุกวัยได้อย่างมีความสุข


สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อต้องการรณรงค์ให้สังคมได้ตระหนักและเตรียมการเพื่อรองรับการเป็นสังคมสูงอายุที่มีคุณภาพ ส่งเสริมคุณค่า การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน และคนทุกวัยให้มีความผูกพันและเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ กิจกรรมนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่ผนวกกับการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุสากล ที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 1 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุสากลด้วย สำหรับ Theme วันผู้สูงอายุสากลในปีนี้คือ "Celebrating Older Human Rights Champions"


นายสมเกียรติ จันทรสีมา ผู้อำนวยการสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส กล่าวว่า กิจกรรม "ต่าง Gen ไม่ต่างใจ" เกิดขึ้นเพราะเราเห็นว่าสื่อปัจจุบันค่อนข้างมีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่แน่นอน ซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่ก็ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายนั้นๆ ตรงนี้ อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ช่องว่างระหว่างวัยขยายวงกว้างออกไป ทำอย่างไรจึงจะทำให้คนหลายวัยอยู่ร่วมกันในสังคมนี้อย่างเข้าใจกันมากขึ้น


ในฐานะสื่อสาธารณะ เราเล็งเห็นพลังของสื่ออย่างภาพยนตร์ เราจึงดึงคนรุ่นใหม่จาก 3 สถาบันการศึกษามาผลิตภาพยนตร์สั้น เพื่อให้พวกเขาได้มีโอกาสสื่อสารประเด็นสาธารณะอย่างสังคมสูงอายุผ่านมุมมองความเข้าใจของคนรุ่นใหม่ โดยคาดหวังว่ากระบวนการผลิตภาพยนตร์ ตั้งแต่การคิดงาน เขียนบท ถ่ายทำ จนนำไปสู่การเผยแพร่ออกมานั้นจะช่วยให้คนต่างวัยเกิดความเข้าใจกันและกันมากขึ้น และท้ายที่สุดก็หวังว่าภาพยนตร์สั้นทั้ง 4 เรื่องนั้นจะทำให้เราซึ่งหมายถึงคนทุกวัยในสังคมนี้ได้สำรวจหาความหมายและทบทวนการอยู่ร่วมกันในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งจะนำไปสู่การร่วมออกแบบสังคมผู้สูงอายุในอนาคตให้ดีกว่าเดิม ท่ามกลางสังคมที่มีความหลากหลายและซับซ้อนขึ้น


4 หนังสั้นผลงานเยาวชนสะท้อน 'คุณค่าผู้สูงวัย' thaihealth


ด้าน นายพัฒนะ จิรวงศ์ ผู้กำกับมือรางวัลและผู้กำกับภาพยนตร์สั้น "สุดไกลตา" กล่าวว่า แนวคิดหลักของโครงการผลิตภาพยนตร์ทั้ง 4 เรื่อง คือการเล่าเรื่องการอยู่ร่วมกันในสังคมของคนทุกวัย โดยเน้นความสำคัญไปที่ผู้สูงอายุตามโจทย์ของโครงการ เราตั้งต้นที่คำว่าการอยู่ร่วมกันและมีตัวละครผู้สูงอายุเป็นศูนย์กลางของเรื่อง เพื่อจะเห็นถึงความสัมพันธ์ที่โยงไปสู่คนวัยอื่นๆ โดยสาระสำคัญที่จะลดช่องว่างระหว่างวัยอยู่ที่ "การที่เราต้องเห็นคุณค่าของคนอื่น" เพราะเมื่อใดก็ตามที่เราเห็นคุณค่าในตัวคนอื่น เราจะอยากรักษาเขาไว้อย่างดีที่สุด


ภาพยนตร์ชุดนี้จึงเป็นคำสัญญาว่าสังคมของเราจะก้าวไปพร้อมกันและอยู่ร่วมกันได้ แม้ว่าเราจะแตกต่างกันด้วยอายุก็ตาม สำหรับการได้ร่วมงานกับเด็กรุ่นใหม่ ทำให้เห็นแง่มุมทางความคิดของน้องๆ ที่น่าสนใจ เพราะพวกเขาจะเริ่มจากการได้กลับไปทบทวนความสัมพันธ์ของพวกเขากับคนสูงอายุที่ครอบครัวของเขา ไม่ว่ามันจะดี สวยงาม หรือเคยทะเลาะอะไรกันมา และที่ได้เรียนรู้อีกอย่างคือพวกเขาไม่ได้ปฏิเสธคนสูงอายุ เพียงแต่เขาไม่มีโอกาสได้เข้าถึงใกล้ชิดคนสูงอายุเหล่านั้นมากกว่า


สำหรับภาพยนตร์สั้นทั้ง 4 เรื่อง ได้แก่ 1."Relations Chick" กำกับการแสดงโดย ศิวัชญา ศิวโมกษ์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร 2."Tester" กำกับการแสดงโดย กฤติน ทองใหม่ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ 3."ภาพหน้าร้อนที่หายไป" กำกับการแสดงโดย มนธิการ์ คำออน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ 4."สุดไกลตา" กำกับการแสดงโดย พัฒนะ จิรวงศ์ ผู้กำกับภาพยนตร์สั้นมือรางวัล


ภาพยนตร์ทั้ง 4 เรื่องจะถูกเผยแพร่ออกอากาศทางไทยพีบีเอส ในรายการ Talk to Films ซึ่งออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00-14.00 น. ในช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 2561 และมั่นใจว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้วัยรุ่นใช้ชีวิตร่วมกับผู้สูงวัยได้อย่างมีความสุข

Shares:
QR Code :
QR Code