4 มาตรการหลักเพื่อลดปัญหาหมอกควัน

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


4 มาตรการหลักเพื่อลดปัญหาหมอกควัน thaihealth


ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่สั่งการให้ทุกอำเภอและส่วนราชการนำ 4 มาตรการเข้มสู่การปฏิบัติเพื่อลดปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างจริงจัง


นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่ ด้านไฟป่าและหมอกควัน ซึ่งได้ติดตามข้อมูลสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดแพร่มาโดยตลอด สำหรับสถานการณ์ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2562 เป็นต้นมาปรากฏว่าพื้นที่จังหวัดแพร่ได้เกิดจุดความร้อนหรือ Hot spot เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงส่งผลทำให้ค่าเฉลี่ยคุณภาพอากาศปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนหรือ PM 10 และค่าเฉลี่ยคุณภาพอากาศปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนหรือ PM 2.5 มีแนวโน้มสูงขึ้นจึงส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน บดบังทัศวิสัยเป็นอุปสรรคในการคมนาคมขนส่ง


ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่จึงได้เน้นมาตรการ เข้ม 4 มาตรการ ได้แก่ 1. ให้ทุกอำเภอจัดชุดลาดตระเวนพิเศษขึ้น เพื่อสอดส่องฝังตัวในป่า เพื่อสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาตัวผู้แอบเขาป่าในเวลาไม่ปกติ 2. ให้ทุกอำเภอตรวจตราอุปกรณ์เพื่อการล่าสัตว์ที่เก็บไว้ที่บ้าน หรือเก็บไว้ในป่า โดยขอความร่วมมือให้ฝากไว้กับทางราชการในห้วงเวลานี้ ซึ่งถือเป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเผาป่า เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ 3. ให้ทุกอำเภอตรวจตลาดชุมชน หากพบซากสัตว์ป่าวางขายให้สืบค้นหาแหล่งที่มาของซากสัตว์ขยายผลไปยังแหล่งที่มา หากมาจากต่างจังหวัดจะได้ขอความร่วมมือกับจังหวัดนั้นๆ เพื่อร่วมกันป้องกันต่อไป และมาตรการที่ 4 คือขอความร่วมมือส่วนราชการจังหวัดแพร่ทุกแห่งที่มีอาคารสูงกว่าระดับเหนือศีรษะ ดำเนินการติดตั้งมินิสปริงเกอร์ บริเวณตัวอาคารสำนักงาน หรือบนต้นไม้ริมทางเท้า ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกิดขึ้น


 

Shares:
QR Code :
QR Code