4 ขั้นตอน สร้างลูกเป็นจิตอาสา

ที่มา : หนังสือ 10 Checklist เลี้ยงลูกให้มี ‘สุข’ ฉบับ ปฐมวัย (0 – 5 ปี) เล่มที่ 3 : สุขด้วยปัญญา เก่ง ดี มีสุข”


4 ขั้นตอน สร้างลูกเป็นจิตอาสา thaihealth


แฟ้มภาพ


โลกจะงดงามน่าอยู่ หากรู้จักช่วยเหลือกัน ดูแล แบ่งปัน เกื้อกูล  ถ้าอยากให้ลูกเรามีความสุขอย่างแท้จริง จงฝึกให้เขามีเมตตาต่อผู้อื่น ให้เขาสร้างความสุขที่ยั่งยืนจากการทำความดี


4 ขั้นตอน สร้างลูกเป็นจิตอาสา


ขั้นตอนที่ 1 : เริ่มจากฝึก ให้ ตัวเองก่อน


ก่อนจะให้คนอื่น  ต้องเริ่มที่ตัวเองก่อน  คุณพ่อคุณแม่ควรฝึกให้เด็กรับประทานอาหารเอง แต่งตัวเอง หรือสอนให้รู้จักทำความสะอาดร่างกายของตัวเอง สิ่งเหล่านี้จะทำให้เขาพึ่งพาตัวเองได้ เกิดความภาคภูมิใจ รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าและรู้สึกดีกับตัวเอง  การที่เด็กรู้จักช่วยเหลือตัวเองจะเป็นพื้นฐานนำไปสู่การช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป


ขั้นตอนที่ 2 : เป็นจิตอาสาในบ้าน


คุณพ่อคุณแม่ต้องสอนให้เด็กๆ รู้จักบทบาทของตัวเองในบ้าน เรียนรู้หน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกัน ลองมอบหมายให้เด็กๆ ช่วยเหลืองานบ้านเล็กๆ น้อยๆ ตามวัย คุณพ่อคุณแม่ควรจะพูดชมเชยว่าสิ่งที่เขาทำ  เป็นการช่วยเหลือให้เบาแรง จะทำให้ลูกเกิดความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าในสิ่งที่เขาทำ และอยากที่จะทำต่อไป


ขั้นตอนที่ 3 : ขยายจิตอาสาไปสู่ชุมชน


จากการช่วยเหลือแบ่งปันในบ้าน  ลองพาลูกออกไปเรียนรู้การแบ่งปัน ช่วยเหลือในชุมชนบ้าง   สิ่งที่เขาได้เรียนรู้และปฏิบัติมาจากในครอบครัว จะทำให้เขาเรียนรู้ที่จะปฏิบัติต่อยอดในชุมชน กิจกรรมง่ายๆ ก็เช่น การแบ่งปันของเล่น  การเก็บขยะ การเลี้ยงข้าวสุนัขหรือแมวจรจัด การดูแลรดน้ำต้นไม้ ฯลฯ


ขั้นตอนที่ 4 : สร้างจิตอาสาสู่สังคม


งานจิตอาสาเป็นการสร้างสิ่งดีๆ จากจุดเล็กๆ ที่สามารถเชื่อมโยงสู่สังคม  ให้เด็กเรียนรู้ว่าสิ่งที่เขาทำมีผลอย่างไรต่อสังคม  จะส่งผลดีต่อประเทศชาติของเราแค่ไหน  การปลูกฝังความคิดที่ดีตั้งแต่ในวัยที่เป็นเด็กน้อย จะบ่มเพาะจิตใจให้อ่อนโยนและงดงามเป็นพลเมืองที่รู้จักการคิดดี พูดดี และลงมือกระทำแต่ความดี

Shares:
QR Code :
QR Code