สานพลังภาคีเดินหน้าขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุ หลังได้รับรางวัลองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2566

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                 นายกฯ มอบรางวัลเชิดชู สสส. องค์กรสนับสนุนการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2566 ด้าน สสส. เดินหน้าสร้าง “สร้างสุข ทุกพื้นที่ปลอดภัย” เสนอนโยบาย บำนาญถ้วนหน้า – ส่งเสริมจ้างงาน – สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน

                 เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2566 ที่อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “สร้างสุข ทุกพื้นที่ปลอดภัย เพื่อผู้สูงวัย และครอบครัว” พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และกล่าวแสดงความยินดีกับผู้สูงอายุและครอบครัว รวมทั้งหน่วยงานที่ได้รับรางวัลในปีนี้ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ เสริมพลังใจและความภาคภูมิใจในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์และเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับรางวัลในฐานะองค์กรผู้สนับสนุนการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ

                 นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผอ.สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. กล่าวว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สสส. มีจุดเน้นเรื่องการเตรียมความพร้อมและพัฒนาระบบรองรับสังคมสูงวัย ให้สอดคล้องกับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 – 2564) และแผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2566-2580) เช่น การวางหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ, ให้การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต, ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ, ส่งเสริมอาชีพและการหารายได้ และพัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคม ให้สอดรับกับนโยบายรัฐบาล

                 “วันผู้สูงอายุแห่งชาติปีนี้ สสส. สานพลังภาคีเครือข่ายผู้สูงอายุ ชูข้อเสนอเชิงนโยบายรองรับสังคมสูงวัยสำคัญกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น การสร้างบำนาญพื้นฐานถ้วนหน้า ส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ การปฏิรูประบบดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ให้มีศูนย์สุขภาวะ ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทมากขึ้นในการดูแลคุูนภาพชีวิต ควบคู่กับการสร้างสภาพแวดล้อมรองรับการใช้ชีวิตผู้สูงอายุ ส่งเสริมศักยภาพเรื่องการรู้เท่าทันเทคโนโลยี รางวัลที่ได้รับในครั้งนี้เปรียบเสมือนกำลังใจอันยิ่งใหญ่ ที่ทำให้ สสส. และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน มีแรงขับเคลื่อนทำงานพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุต่อไป” นางภรณี กล่าว

                 นางภรณี กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมา สสส. สนับสนุนการดำเนินงานใน 3 ส่วน คือ1. การพััฒนาชุดความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 2. การพัฒนาและขับเคลื่อนข้อเสนอนโยบาย 3. การส่งเสริมกลไกความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้สูงอายุ โดยมีการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ 4 มิติ ประกอบด้วย 1.มิติทางสุขภาพ ส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย เสริมสร้างความเข้มแข็งกล้ามเนื้อป้องกันการหกล้ม ฝึกทักษะสมอง ชะลอภาวะสมองเสื่อม และส่งเสริมด้านทันตกรรม ผ่านโครงการ 80 ปี ฟันดี 20 ซี่ 2.มิติทางเศรษฐกิจ สนับสนุนข้อมูลวิชาการ งานวิจัย พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายต่อภาครัฐ เรื่องการขยายอายุและโอกาสการทำงานในระบบของผู้สูงอายุร่วมกับกระทรวงแรงงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) และวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3. มิติทางสังคม พัฒนาชมรมผู้สูงอายุต้นแบบกว่า 260 แห่ง ส่งเสริมโรงเรียนและหลักสูตรการเรียนรู้ผู้สูงอายุ พัฒนานวัตกรรมธนาคารเวลา สร้างสังคมไม่ทอดทิ้งกันในชุมชนท้องถิ่น เขตเมือง และองค์กร 4.มิติสภาพแวดล้อม สร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุในที่พักอาศัยและสถานที่สาธารณะ ตามแนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design : UD) จัดตั้งศูนย์การออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design Center : UDC) 12 ศูนย์ในมหาวิทยาลัย ปัจจุบันมีคนพิการ ผู้สูงอายุกว่า 68,475 คน เข้ารับคำปรึกษา เกิดการปรับบ้านกว่า 200 หลัง มีอาคารที่พักอาศัยนำไปใช้ รวม 3,380 แห่ง พร้อมส่งเสริมนวัตกรรมแชทบอท”เมืองใจดี” ร่วมกับ สวทช. รวบรวมข้อมูลสถานที่และการเดินทางที่ผู้สูงอายุและทุกคนเข้าถึงได้

Shares:
QR Code :
QR Code