3 ปี ลด-ละ-เลิก ‘บุหรี่’ มากกว่า 2.28 ล้านคน

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


3 ปี ลด-ละ-เลิก 'บุหรี่' มากกว่า 2.28 ล้านคน thaihealth


3 ปี คนไทย ลด-ละ-เลิก 'บุหรี่' มากกว่า 2.28 ล้านคน


เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้จัดทำโครงการ "3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน" มีเป้าหมายให้คนไทยเลิกบุหรี่ได้ 3 ล้านคน หรือมากกว่าในระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559 สิ้นสุดในเดือนพฤษภาคม 2562 โดยให้อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เป็นผู้ขับเคลื่อน ในสัดส่วน อสม. 1 คน ชวนประชาชนในพื้นที่อย่างน้อย 3 คน ลด ละ เลิกบุหรี่ตามวิถีชุมชน และสามารถเลิกบุหรี่ได้ต่อเนื่องมากกว่า 6 เดือน เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น ลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคต่าง ๆ และเป็นตัวอย่างที่ดีต่อเด็ก เยาวชนและคนในชุมชน สำหรับผลการดำเนินงานตามโครงการในปี 2562 ล่าสุดมีประชาชนสมัครใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 1,150,073 คน


สำหรับโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยฯ มีประชาชนสมัครใจเข้าร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลด ละ เลิกบุหรี่ รวมทั้งสิ้น 2,285,808 คน คิดเป็นร้อยละ 76.19 และมีผู้เลิกบุหรี่ได้ 6 เดือนขึ้นไป จำนวน 96,941 คน นอกจากนี้ สธ.ได้มีการสำรวจและเชิญชวน อสม. ผู้ชักชวนประชาชนให้เลิกบุหรี่ทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี โดยหลังจากมีการสำรวจ อสม.ทั่วประเทศ จำนวน 1,039,729 คน พบว่ามี อสม.ที่สูบบุหรี่ จำนวน 27,467 คน ในจำนวนนี้มี อสม.ที่สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 21,045 คน


ทั้งนี้ ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ.2558 พบว่าสถานการณ์การบริโภคบุหรี่ในประชากรไทย ในช่วงปี 2558 มีจำนวนผู้สูบบุหรี่อายุ 15 ปี ขึ้นไป จำนวน 10.7 ล้านคน หรือร้อยละ 19.1 ของประชากร เยาวชนอายุ 15-18 ปี มีอัตราการสูบบุหรี่ลดลงเล็กน้อย จากร้อยละ 7.9 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 7.8 ในปี 2560 และอัตราการสูบบุหรี่มีแนวโน้มลดลงในทุกกลุ่มยกเว้น กลุ่มอายุ 19-24 ปี ที่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 20.2 ในปี 2558 เป็น 20.4 ในปี 2560 โดยเพศชายมีอัตราการสูบบุหรี่มากกว่าเพศหญิง และโครงการนี้ นอกจากต้องการให้ลด ละ เลิกการสูบบุหรี่แล้ว ยังพบว่าการสูบบุหรี่ส่งผลให้เกิดโรคต่าง ๆ เช่น แผลในกระเพาะอาหาร โรคหลอดลมอักเสบ โรคหอบหืด โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็งปอด เป็นต้น ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถดู รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.quitforking.com หรือผู้ที่อยากเลิกบุหรี่ติดต่อได้ที่ 1600 Quit Line สายด่วน เลิกบุหรี่

Shares:
QR Code :
QR Code