3 จว.ใต้ ขับเคลื่อนสังคมปลอดบุหรี่

ที่มา : เว็บไซต์ newtv.co.th


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ newtv.co.th


3 จว.ใต้ ขับเคลื่อนสังคมปลอดบุหรี่ thaihealth


สสส.จับมือ 13 อบต.ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือออกแบบแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่


ณ โรงเรียนอนุบาลวิทยปัญญานราธิวาส ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อออกแบบแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล รวม 13 แห่ง ในพื้นที่ จ.นราธิวาส ยะลา และปัตตานี เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยการเสริมพลังความร่วมมือให้องค์กรหลักในชุมชนทำหน้าที่ของตนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยมีองค์กรส่วนท้องถิ่นเป็นผู้เชื่อมประสานให้เกิดการพัฒนาแนวทางการจัดการกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งด้านการเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ สภาวะแวดล้อม และสุขภาพจนเกิดเป็นระบบสนับสนุนการปฏิบัติการต่างๆขององค์กรหลัก แกนนำ กลุ่ม และเครือข่ายของประชาชน ซึ่งส่งผลให้มีผู้นำ แกนนำ มีทักษะในการจัดการชุมชนตนเองมีศักยภาพในการสร้างและนำความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติการที่ได้ผลดีของชุมชน โดยชุมชนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นพลวัตควบคู่ไปกับปฏิบัติการจริงอย่างต่อเนื่อง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายก อบต.ทั้ง 13 แห่ง ผู้นำศาสนา เยาวชน และผู้มีเกียรติเข้าร่วม


3 จว.ใต้ ขับเคลื่อนสังคมปลอดบุหรี่ thaihealth


น.ส.ดวงพร เฮ็งบุณยพันถ์ ผอ.สนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3.) เปิดเผยว่า กิจกรรมนี้เน้นศักยภาพของพื้นที่เป็นผู้จัดการ ซึ่งทาง อบต.มะรือโบตก อ.ระแงะ ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน ซึ่งมีเครือข่ายรวม 15 ตำบล เข้ามาร่วม โดยไม่เลือกคนภายนอกมาเป็นวิทยากร ทาง อบต.มะรือโบตก ต้องเลือกคนในแต่ละพื้นที่ไปตกลงกันว่าจะเลือกทำเรื่องคนต้นแบบหรือไม่ หรือ เลิก ละ การสูบบุหรี่ แต่หลักของทาง สสส.ไม่ได้เน้นที่การเลิกสูบบุหรี่เพียงอย่างเดียว แต่เน้นที่ ละ ลด เลิก และเลิกขาดในพื้นที่ ต.มะรือโลตกและเครือข่ายทั้งหมด เช่น สามารถเลิกได้ขาดเท่าไร และมีครอบครัวไร้ควันจะมีคนต้นแบบเลิกเด็ดขาดจำนวนเท่าไร ครอบครัวไร้ควันหรือไม่มีคนสูบบุหรี่ในบ้านเลยเท่าไร และมีชุมชนที่พยายามจะลด เลิกบุหรี่ด้วยการที่ผู้นำองค์กร มัสยิด ได้รณรงค์และจัดการจนสามารถค่อยๆ ละ ลด หรือเลิกไปในที่สุด


3 จว.ใต้ ขับเคลื่อนสังคมปลอดบุหรี่ thaihealth


ด้าน นายต่วน ดอเลาะ ตวนกะจิ รองประธานคณะกรรมการอิสลาม จ.นราธิวาส กล่าวว่า ศาสนามีบทบาทสำคัญมากต่อพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการนำหลักคำสอนของศาสนาอิสลามมาเป็นตัวหลักในการสอนให้เยาวชน หรือผู้ที่สูบบุหรี่ได้รับรู้ว่า การสูบบุหรี่นั้น หลักคำสอนของศาสนาอิสลามเองก็ได้ระบุไว้ว่าเป็นสิ่งที่ศาสนาไม่สนับสนุนให้กระทำ ซึ่งนอกจากจะไม่มีประโยชน์ต่อคนสูบแล้ว ยังสร้างความเดือดร้อนให้กับครอบครัว คนรอบข้าง และสังคมอีกด้วย ซึ่งผู้นำศาสนาต้องสร้างความรู้ และจิตสำนึกให้เยาวชน ครอบครัว และสังคมให้ตระหนักว่า การสูบบุหรี่ถือเป็นสิ่งที่ศาสนาเคยสั่งสอนไว้ว่า เป็นสิ่งที่ไม่ดีทั้งตนเอง ครอบครัว และสังคมส่วนรวม

Shares:
QR Code :
QR Code