3กลไกสำคัญ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชน

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์สุขภาวะชุมชน


3กลไกสำคัญ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชน thaihealth


ระบุ 3 ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ เป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดการพัฒนาศักยภาพการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยและการพัฒนาของโลก


3กลไกสำคัญ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชน thaihealth


นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการสนับสนุนสุขภาวะชุมชน(สำนัก 3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) กล่าวว่า  การจัดงานสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ตามรอยพ่อสานต่อปฏิบัติการชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ซึ่งจัดโดยเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อสร้างการเรียนรู้และกระตุ้นขบวนการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยการน้อมนำพระบรมราโชวาท พระราชดำรัส พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช มาขับเคลื่อนให้เกิดเป็นรูปธรรมที่ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์รูปธรรมจากพื้นที่ใน 3 กลุ่ม ใน 17 เป้าหมายหลัก ทั้งนี้ จากการประเมินแนวทางของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable  Development Goals : SDGs) กับการขับเคลื่อนงานของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ พบว่า ตัวชี้วัดบางส่วนภายใต้ยุทธศาสตร์ร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ประกอบด้วย 3 ส่วน จัดระบบพื้นที่ สร้างนวัตกรรม และบูรณาการ เป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดการพัฒนาศักยภาพการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยและการพัฒนาของโลก


จากนั้น ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ อธิการวิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต จะกล่าวปาฐกถาพิเศษ เมืองนิยม : เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และการเสวนา ในหัวข้อ สิ่งที่พ่อทำไว้…สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยนายธวัชชัย ฟักอังกูร ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 3  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) นายธนา ยันตรโกวิท รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  นายสมชาติ ภาระสุวรรณ รองผู้อำนวยการชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) (พอช.)นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการ ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)

Shares:
QR Code :
QR Code