21 ตำบลพึ่งพาตนเองขับเคลื่อนมิตรผลโมเดล

ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐ


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ไทยรัฐ 


21 ตำบลพึ่งพาตนเองขับเคลื่อนมิตรผลโมเดล thaihealth


โครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ก่อกำเนิดขึ้นเมื่อปี 2555 โดยกลุ่มมิตรผล เพื่อมุ่งมั่น ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยและคนในชุมชนใกล้เคียง ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน เริ่มจากตำบลรอบๆ โรงงาน จ.ขอนแก่น 9 ตำบลโดยความร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทั่งปี 2560 จึงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้พื้นที่โครงการขยายไปถึง 21 ตำบล


ปราณี นามมุลตรี เลขานุการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกข้าวเพื่อสุขภาพบ้านนาหว้า-นาคำ ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น หนึ่งใน 21 ตำบล ที่ประสบผลสำเร็จตามโครงการ เผยว่า การทำงานแบบมิตรผลโมเดล เน้นที่การผลักดันให้คนในชุมชนเป็นแกนหลักในการพัฒนาท้องถิ่น ให้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล ให้ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และนำข้อมูลมากำหนดยุทธศาสตร์ เพื่อต่อยอดการพัฒนาชุมชนได้อย่างถูกต้อง ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริง


“การทำเช่นนี้ นอกจากสร้างความภาคภูมิใจและความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันของคนในชุมชนแล้ว ยังเสมือนเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนเกิดกระบวนการพัฒนาและจัดการตนเอง สร้างกระบวนการเรียนรู้โดยคนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพคนท้องถิ่นให้เก่งขึ้น เกิดเป็นองค์ความรู้ที่สามารถถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเพื่อต่อยอดความสำเร็จและเติบโตร่วมกันอย่างแข็งแกร่งต่อไป”


ปราณี เล่าถึงที่มาของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกข้าวเพื่อสุขภาพบ้านนาหว้า-นาคำ…สมาชิกในกลุ่มเป็นชาวไร่อ้อยที่เดิมทีแบ่งพื้นที่ 2-3 ไร่ ปลูกข้าวไว้กินกันเองในครอบครัว แต่หลังจากหน่วยงานภาครัฐและกลุ่มมิตรผลเข้ามาสนับสนุน ทำให้ได้ศึกษาแนวทางการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ จึงได้ชักชวนเพื่อนๆ ให้มาร่วมกันปลูกผักปลอดสารพิษ เลี้ยงไก่ไข่ ทำฟาร์มหมูหลุม และปลูกข้าวเพื่อสุขภาพ


เมื่อมีการระดมสมองวิเคราะห์กันในกลุ่ม พบว่า ส่วนใหญ่มีความสนใจในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ จึงใช้เวลาว่างจากการทำไร่อ้อยมาทำข้าวเพื่อสุขภาพและจำหน่ายเป็นอาชีพเสริม โดยได้รับการสนับสนุนหาตลาด อาทิ ตลาดนัดสีเขียวชุมชน ขายให้โรงงานมิตรผล และหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ จนปัจจุบันกลุ่มมีรายได้อย่างต่ำปีละ 150,000 บาท พร้อมกับเตรียมจัดทำโรง-เรียนชาวนา เพื่อให้ผู้สนใจได้เข้ามาเรียนรู้ต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code