15 จ.ทั่วไทย ต้นแบบอาหารปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์

สสส. ผนึก 15 จังหวัดทั่วไทย สร้างพื้นที่ต้นแบบ “เทศกาลอาหาร อร่อยได้…ไร้แอลกอฮอล์” ปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่ขายน้ำเมาให้เยาวชน อายุต่ำกว่า 20 ปี ปิดประตูเพิ่มยอดนักดื่มหน้าใหม่ ประชาชนกว่า 80% เห็นด้วยเทศกาลอาหารไม่มีน้ำเมา


15 จ.ทั่วไทย ต้นแบบอาหารปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์  thaihealth


เมื่อวันที่ 13 ก.พ. ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ศ.นพ.อุดมศิลป์  ศรีแสงนาม ที่ปรึกษาสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวภายหลังการลงนามบันทึกข้อตกลงผู้ประกอบการร้านอาหารไม่จำหน่ายเหล้าเบียร์ให้แก่เด็กเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี โดยมีตัวแทนผู้ประกอบการร้านอาหาร ประธานชมรมร้านอาหาร ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีหน่วยงานต่างๆจาก 15 จังหวัดทั่วประเทศ ว่า การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักดื่มหน้าใหม่ที่เป็นเด็กและเยาวชน ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากปี 2544 อยู่ที่ ร้อยละ 21.6 เพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 23.7 ในปี 2554 คิดเป็นเยาวชนเกือบ 2.5 ล้านคนที่กลายเป็นนักดื่ม  และมีแนวโน้มเป็นนักดื่มประจำมากถึง ร้อยละ 38.7 ซึ่งฤทธิ์ของแอลกอฮอล์จะทำลายสมองส่วนความคิดเหตุผล ทำให้เกิดผลกระทบต่างๆ ขณะที่ผลสำรวจในปี 2556พบเยาวชนทั้งชายและหญิง เริ่มดื่มสุราเมื่ออายุ 14 ปี


15 จ.ทั่วไทย ต้นแบบอาหารปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์  thaihealthศ.นพ.อุดมศิลป์ กล่าวว่า การดื่มเป็นการเพิ่มความเสี่ยงอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดการทะเลาะวิวาท การใช้ความรุนแรงต่างๆ ดังนั้นการใช้มาตรการเพื่อป้องกันผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ ด้วยการให้ความรู้ รณรงค์ โดยเฉพาะการปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่ขายให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ถือเป็นมาตรการควบคุมการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่สำคัญมาตรการหนึ่ง ซึ่งต้องการความร่วมมือจากร้านค้า และผู้ประกอบการร้านอาหารเป็นพลังสำคัญ ที่จะช่วยป้องกันเด็กและเยาวชนให้ห่างไกลจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเครื่องแอลกอฮอล์ต่อไป


ด้าน น.ส.ณัจยา แก้วนุ้ย ผู้จัดการโครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ อร่อยได้…ไร้แอลกอฮอล์ แผนงานพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะและสนับสนุนทุนอุปถัมภ์เพื่อควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานประเพณีวัฒนธรรม กล่าวว่า การลงนามข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ 15 จังหวัด พัฒนาแนวคิดและสร้างการรับรู้และความเข้าใจเพื่อปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มีการรณรงค์  ลด ละ เลิกการดื่ม การจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่ต่างๆ เช่น สถานที่ราชการ วัด โรงเรียน สถานีบริการน้ำมัน  สวนสาธารณะต่างๆ  รวมถึงไม่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี


15 จ.ทั่วไทย ต้นแบบอาหารปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์  thaihealthน.ส.ณัจยา กล่าวว่า จากการสำรวจข้อมูลในงานเทศกาลอาหารปลอดภัยอร่อยได้…ไร้แอลกอฮอล์ใน10 พื้นที่ต้นแบบ ในปี 2557 จากการสุ่มตัวอย่างประชาชนที่เข้าร่วมงาน 7,351 คน พบว่า ประชาชนเห็นด้วยกับการจัดงานเทศกาลอาหารปลอดภัยอร่อยได้…ไร้แอลกอฮอล์ จำนวน 6,073 คน หรือคิดเป็น      ร้อยละ 82.62 และเห็นว่าควรให้การสนับสนุนในการจัดงานเทศกาลอาหารครั้งต่อไปต้องไม่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน 6,029 คน หรือคิดเป็นร้อยละ82.02  อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 นี้ โครงการฯ ได้ยกระดับความเข้มแข็งของภาคี โดยจัดตั้งเป็นประชาคมร้านอาหารในจังหวัดต่างๆ นำร่องจำนวน 15 จังหวัดร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ไม่จำหน่ายเหล้า เบียร์ให้แก่เด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี โดยให้การจัดงานเทศกาลอาหาร เปลี่ยนจากลานเบียร์ให้เป็นลานวัฒนธรรมอาหาร ส่งเสริมอาหารพื้นบ้าน อาหารท้องถิ่น ภายใต้คำขวัญ “อร่อยได้…ไร้แอลกอฮอล์” ตลอดจนการสร้างการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคให้คำนึงถึงสุขภาพที่ดี


ทั้งนี้ เครือข่ายผู้ประกอบการร้านอาหาร 15 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงราย พะเยา อุตรดิตถ์ อุทัยธานี สุโขทัย ปทุมธานี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สตูลพัทลุง สงขลา ปัตตานี หนองคาย บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ


 


 


ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code