15มหา’ลัยนำร่องพื้นที่ปลอดน้ำเมารอบสถาบัน

 

ห้ามดื่มและขายในสถานศึกษา 
 
ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) วันที่ 24 มกราคม มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายรองอธิการบดีมหาวิทยาลัย ร่วมกับเครือข่ายนักศึกษากว่า 15 สถาบันทั่วประเทศ สัมมนามาตรการจัดการคุมร้านเหล้ารอบสถานศึกษา เพื่อนำร่องการดำเนินมาตรการโซนนิ่งของสถาบันการศึกษาต่างๆ เป็นแบบอย่างสำหรับสถาบันอื่น และผลักดันมาตรการนี้ให้ออกมาเป็นกฎหมายโดยเร็ว ทั้งนี้ นายไชยยศ จิรเมธากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบป้ายให้แก่มหาวิทยาลัยทั้ง 15 แห่ง ในการผลักดันมาตรการควบคุมร้าน เหล้า

 

 
สำหรับมหาวิทยาลัยที่ตอบรับ และร่วมในการจัดโซนนิ่งรอบสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอด เหล้ามีทั้งหมด 15 มหาวิทยาลัย ได้แก่ 1.มหาวิทยา ลัยนเรศวร 2.ธรรมศาสตร์ 3.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 4.บูรพา 5.ศรีนครินทรวิโรฒ 6.มหาสารคาม 7.ราช ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 8.ราชภัฏจันทรเกษม 9.วลัยลักษณ์ 10.ขอนแก่น 11.แม่โจ้ 12.ราชภัฏอุบลราชธานี 13.รังสิต 14.วิทยาลัยราชพฤกษ์ และ 15.มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี
 
ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ธรรมศาสตร์
 
ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยมีการออกใบอนุญาตจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ง่ายมาก ซึ่งการออกใบอนุญาตจำหน่ายสุราของกรมสรรพสามิตมีข้อกำหนดว่า ห้ามจำหน่ายในวัด สถานศึกษา ปั๊มน้ำมัน และระบุข้อความว่า “พื้นที่ต่อเนื่องติดกับ” ทั้ง 3 แห่ง หากพบภายหลังว่า มีการจำหน่ายในสถานที่ต้องห้ามจะมีการเพิกถอนใบอนุญาต ซึ่งพบว่ายังมีการกระทำผิด นอกจากนี้ ในส่วนที่ห้ามจำหน่ายให้แก่เยาวชนอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี ก็พบปัญหาว่า ยังต่างจากเพดานอายุของกรมสรรพสามิตที่ผู้ซื้ออยู่ต่ำกว่า 18 ปี
 
นายประยงค์ ปรียาจิตต์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท) กล่าวว่า ปัญหาสังคมอยู่ที่การบังคับใช้กฎหมาย ปล่อยปละละเลย ซึ่ง ป.ป.ท.มีลักษณะคือป้องกันและปราบปราม เมื่อเราพบว่ามีการทำความผิดตามที่ประชาชนร้องเรียน ก็จะตรวจสอบและแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการ หากไม่ดำเนินการก็จะกดดันให้ดำเนินการ ทั้งนี้ นโยบายของกระทรวงยุติธรรมกำลังจะมีหน่วยงานเฉพาะกิจที่ประกอบด้วย ป.ป.ท. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) ดำเนินการด้านนี้โดยเฉพาะ หากพบว่าเรียกรับเงินก็ต้องดำเนินการ แล้วจากนั้นจะมีการรายงานกลับไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบต่อไป
 
น.ส.กรองทอง ผักใหม นักศึกษาจาก ม.นเรศวร ในฐานะแกนนำเครือข่ายนักศึกษามหาวิทยาลัยนำร่องโซนนิ่งคุมเหล้ารอบสถานศึกษา กล่าวว่า สถานบันเทิงรอบรั้วมหาวิทยาลัยหนาแน่นมากขึ้นเรื่อยๆ เป็นช่องทางในการเพิ่มนักดื่มหน้าใหม่ ผู้ประกอบการมีวิธีการเอาเปรียบสังคมด้วยการกระทำผิดกฎหมาย มีการลด แลก แจก แถม ใช้กลยุทธ์ต่างๆ จนก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ทั้งผลการเรียนที่ต่ำลง อุบัติเหตุ อาชญากรรม จึงอยากเห็นรอบสถานศึกษาปลอดร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยรัฐควรมีมาตรการควบคุมร้านเหล้าอย่างเป็นรูปธรรม
 
น.ส.กรองทองกล่าวว่า ความเห็นร่วมกันของเครือข่ายนักศึกษาในการผลักดันมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้แก่ 1.ไม่จำหน่ายและให้คนที่สวมใส่ชุดนักศึกษาเข้าใช้บริการ 2.ให้เจ้าหน้าที่และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดในการออกใบอนุญาต และ ควรให้สถาบันการศึกษามีส่วนร่วมในการเห็นชอบ ด้วย 3.ขอความร่วมมือสถานบริการไม่เปิดบริการช่วงการรับน้อง สอบ หรือรับปริญญา 4.ออกประกาศไม่ ให้ผู้ที่มึนเมาสุราเข้าร่วมกิจกรรมในมหาวิทยาลัย 5.รณรงค์ให้ความรู้และเข้มงวดกวดขันการจราจร ในหรือรอบมหาวิทยาลัย และจัดให้เป็นพื้นที่ควบคุม พิเศษในการจัดการจราจร 6.สถาบันจะต้องสร้างความร่วมมือและความเข้าใจในการบังคับใช้กฎหมายร่วมกับสถานประกอบการ
 
 
 
 
 
 
ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ