1,300 หมู่บ้านศรีสะเกษ รวมพลังจัดงานบุญปลอดเหล้า

 1,300 หมู่บ้านศรีสะเกษ รวมพลังจัดงานบุญปลอดเหล้า

 

1,300 หมู่บ้าน ในจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศตนเป็นหมู่บ้านและชุมชนจัดงานบุญปลอดเหล้า เพื่อกระทำความดีเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา

 

1,300 หมู่บ้านศรีสะเกษ รวมพลังจัดงานบุญปลอดเหล้า

 

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเมืองศรีสะเกษ นายสมศักดิ์  สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีมอบธงเชิดชูเกียรติหมู่บ้านและครอบครัวปลอดเหล้าแก่นายอำเภอ ทั้ง 22 อำเภอ และนำกล่าวปฏิญาณตน เพื่อเข้าร่วมโครงการงานบุญปลอดเหล้าฯ ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษและองค์กรภาคีเครือข่าย ได้ร่วมดำเนินโครงการจังหวัดศรีสะเกษ งานบุญปลอดเหล้า เทิดพระเกียรติ 84พรรษา มหาราชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2554 รวมทั้งเพื่อเป็นการกำหนดมาตรการ และวิธีการเชิงรุกในการควบคุม และลดปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นการสร้างกระแสสังคมให้ประชาชนใส่ใจสุขภาพและเพื่อให้เกิดหมู่บ้านและชุมชนต้นแบบในการจัดงานบุญปลอดเหล้า สามารถขยายผลไปยังพื้นที่ หมู่บ้าน และชุมชนอื่นต่อไป

 

1,300 หมู่บ้านศรีสะเกษ รวมพลังจัดงานบุญปลอดเหล้า

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จากสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ศรีสะเกษ เป็นจังหวัดยากจนอันดับต้นๆ และมีคดีอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการดื่มสุรา คิดเป็นร้อยละ 90 และยังเป็นสาเหตุของปัญหาทางสังคม เช่น การใช้ความรุนแรงกับสตรีและเด็ก ความผิดทางเพศ ติดหนี้ การพนัน เป็นต้น จึงจัดโครงการหมู่บ้านงานบุญปลอดเหล้าขึ้น โดยเน้นการรณรงค์ตั้งแต่ในระดับครอบครัว และงานบุญประเพณีต่างๆ ในหมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้ มีหมู่บ้านและชุมชน ที่ดำเนินการตามมาตรการ 3 ก. คือ กรรมการ กำหนดกติกา และจัดกิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนงานบุญปลอดเหล้า และมีชุมชนสมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว มากกว่า 1300 หมู่บ้าน ครอบคลุมทั้ง 22  อำเภอ ของจังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ จะมีการรณรงค์สร้างกระแสเพื่อให้การจัดงานบุญประเพณีต่างๆ ในระดับจังหวัด รวมทั้งงานเทศกาลในระดับอำเภอ ตำบลและระดับหมู่บ้าน ให้ปลอดจากการซื้อขายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ด้วย

 

นายฉัตรชัย ไชยโยธา ทีมประสานงานประชาคมงดเหล้าจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวเสริมว่า ที่จริงแล้วภาคประชาสังคมในจังหวัดได้ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ทำการรณรงค์ และสร้างพื้นที่ต้นแบบให้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ และนำบทเรียน ชุดประสบการณ์ที่ได้จากการดำเนินการมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างกระแสขยายผลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อทางจังหวัดเปิดตัวโครงการลักษณะนี้ขึ้น ก็จะเป็นการเพิ่มอัตราเร่งให้การขยายผลเต็มพื้นที่ทั้งจังหวัดได้เร็วขึ้น และทราบมาว่า ในวันที่ 14 ธันวาคม ที่จะถึงนี้ นายอำเภอทุกอำเภอได้นัดกันไปดูงาน ในวาระครบรอบ 3 ปี ประกาศเจตนารมณ์ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณงานบุญประเพณีปลอดเหล้า เพื่อนำบทเรียนตัวอย่างไปขับเคลื่อนที่อำเภอของตนต่อไป

 

เรื่อง : ศักดา เชื้ออินทร์

 

 

 

 

ที่มา : ประชาคมงดเหล้าภาคอีสานตอนล่าง   

 

 

                                                                        update : 02-12-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code