108 หนังสือดี เปิดหน้าต่างแห่งโอกาส

 

          ในงานแถลงข่าวคัดสรร 108 หนังสือดี เปิดหน้าต่างแห่งโอกาสในการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยคณะกรรมการคัดสรรฯ แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.ได้ฤกษ์ขับเคลื่อนสู่จังหวัด 5 นครแห่งการอ่าน อันประกอบไปด้วย นครศรีธรรมราช, เพชรบุรี, ลำปาง, ฉะเชิงเทรา และขอนแก่น โดยมี นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการส่งมอบแก่เลขาธิการ กศน. และผู้อำนวยการ กศน.ทั้ง 5 จังหวัด

108 หนังสือดี เปิดหน้าต่างแห่งโอกาส

 

          5 นครแห่งการอ่าน เป็นจังหวัดที่ได้จัดอบรมปฏิบัติการจัดตั้งแกนนำอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน 1,000 คน โดยคณะวิทยากรจากมูลนิธิสื่อชาวบ้าน หรือกลุ่มละครมะขามป้อมหนึ่งในภาคีของแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ภารกิจหลักของอาสาสมัครฯ คือการรวมตัวจัดตั้งเครือข่ายในแต่ละชุมชนจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย เหมาะสมช่วงวัย และสอดคล้องกับวิถีชีวิต โดยมีเจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่างๆ ของ กศน.ช่วยหนุนเสริมทรัพยากรให้ประชาชนในท้องถิ่น ได้มีโอกาสเข้าถึงหนังสือมากที่สุด

 

          หนังสือเด็กปฐมวัยจำนวน 108 เล่ม ที่มอบให้แก่ตัวแทน กศน. จากจังหวัด 5 นครแห่งการอ่าน ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดสรรฯ โดยมี รศ.ดร.ถิรนันท์  อนวัชศิริวงศ์ เป็นประธานคณะกรรมการฯ มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่างๆ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวรรณศิลป์ ศิลปกรรม ปฐมวัยศึกษา สื่อสร้างสรรค์ซึ่งมีหนังสือส่งเข้าร่วมโครงการจำนวน 2,800 เล่ม ก่อนจะคัดเหลือเพียง 108 เล่ม มองดูเผินๆ แล้วหลายท่านอาจคิดว่า ปริมาณน้อยไป หากได้ลองหยิบแต่ละเล่มขึ้นมาอ่านแล้ว จะพบว่าล้วนอุดมไปด้วยโปรตีนระดับคุณภาพที่จะไปกระตุ้นสมอง พัฒนาการเรียนรู้ และสร้างคุณลักษณะอันเหมาะสมแก่เด็กปฐมวัย

 

          ทั้งนี้ นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ยังได้กล่าวขอบคุณโครงการที่มอบ 108 หนังสือดีฯ ให้แก่ 5 นครแห่งการอ่าน โดยแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ที่ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการอ่านแก่เด็กปฐมวัย ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่จะสร้างให้เด็กมีนิสัยใฝ่รู้และรักการอ่าน ซึ่งเป็นการลงทุนทางด้านทรัพยากรมนุษย์ รัฐบาลมีนโยบายเกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย คือ การกำหนดให้มีโครงการ “หนังสือเล่มแรก” เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวมีส่วนสำคัญในการสร้างนิสัยรักการอ่านแก่ลูกนับเป็นโอกาสดีที่ทาง      แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.ได้มอบหนังสือที่คัดสรร 108 เล่ม โดยเฉพาะการสร้างเสริมคุณลักษณะที่ดีงามเพื่อเด็กและสังคมต่อไป

 

          นอกจากเครือข่าย 5 นครแห่งการอ่านแล้ว ทางแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ยังมีภาคีขับเคลื่อนสังคมส่งเสริมการอ่านอีก 10 โครงการ ได้แก่ โครงการพี่อาสาพาน้องอ่าน จ.เลย, โครงการรณรงค์การอ่าน..กล่องหนังสือสื่อสร้างสรรค์เด็ก จ.ระนอง, โครงการรณรงค์การอ่าน นิทานอยู่ไหนเอ่ย จ.อุตรดิตถ์, โครงการปฏิบัติการเชียงใหม่อ่าน จ.เชียงใหม่, โครงการมหัศจรรย์แห่งการอ่าน จ.สุรินทร์, โครงการชุมชนชวนอ่านผ่านบวร (บ้านโรงเรียน วัด) จ.ตราด, โครงการลูกอ่อน หนอนหนังสือกลุ่มชาติพันธุ์ เมืองสามหมอก จ.แม่ฮ่องสอน, โครงการอ่านสร้างชาติ ปี 2 รณรงค์รับบริจาคหนังสือเด็กส่งไปยังพื้นที่ต่างจังหวัดทั่วประเทศ และรายการโทรทัศน์ The Library ห้องสมุดจุดฝันโดยแต่ละโครงการได้สร้างสรรค์กิจกรรม

 

          ส่งเสริมการอ่านร่วมกับองค์กรภาครัฐและภาคประชาสังคมในท้องถิ่น เพื่อร่วมผลักดันหนุนเสริมให้การอ่านเกิดขึ้นในทุกๆ พื้นที่ของสังคมไทย

 

          5 นครแห่งการอ่านและอีกหลายๆ พื้นที่ร่วมเดินหน้าสร้างสรรค์สังคมในอุดมคติกันแล้ว

 

          จะดีแค่ไหนถ้าหากเราได้เป็นหนึ่งในผู้ร่วมสร้างสังคมแห่งการอ่าน การเรียนรู้ การบ่มเพาะจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ผ่านหนังสือดีๆ สักชุด เพื่อนำสู่สังคมแห่งความสุขและการแบ่งปันในวันข้างหน้า

 

          เราสามารถจัดซื้อหนังสือดีๆ คืนกลับสู่โรงเรียนแห่งแรกที่เราได้เคยเรียน จัดซื้อหนังสือให้ศูนย์เด็กเล็กใกล้บ้านให้องค์กรที่ทำงานช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส โรงเรียนตามแนวชายแดนอีกมากมาย…หรือแม้แต่วอร์ดเด็กป่วยหนักในโรงพยาบาลต่างๆ ซึ่งขณะนี้หลายต่อหลายโรงพยาบาลได้มีอาสาสมัครเข้าไปอ่านหนังสือ เพื่อคืนความสุขในขณะทุกข์ของชีวิต อาทิ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) ฯลฯ

 

          ทุกสิ่งที่เริ่มต้นจะมีพลังมากขึ้นหากเราไม่ลงมือเพียงลำพังร่วมขับเคลื่อนสังคมการอ่าน ร่วมสร้างวัฒนธรรมการอ่านกับแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ได้ที่  HYPERLINK “http://www.happyreading.in.th” www.happyreading.in.th และ facebook.com/happyread

 

          สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ www.thaihealth.or.th สอบถาม 0-2298-0500 ต่อ 1222

 

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน  โดย นางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

 

 

 

 

Update : 26-10-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : สุนันทา สุขสุมิตร

Shares:
QR Code :
QR Code