10 วิธีเลิกเหลา

 

10 วิธีเลิกเหลา

 

ใครหาวิธีเลิกเหล้าอยู่ ไม่ต้องกังวลแล้ว วันนี้เรามี 10 วิธีมาฝากกันคะ

1. ตั้งใจจริง การเลิกเหลาไมใชเรื่องยาก ถามีความตั้งใจความสําเร็จยอมไมไกลเกินเอื้อม

2. ตั้งเปาวาจะเลิกเหลาเพื่อใคร เพราะเหตุใด เชน เพื่อพอแม…เพราะการดื่มเหลาของ เราทําใหพอแมไมสบายใจเพื่อตัวเอง… จะไดมีสุขภาพดีแถมมีเงินเก็บมากขึ้น เพื่อลูกและครอบครัว…เพราะเหลา เขาปากทีไร เปนตองทะเลาะกันทุกที ถ้าเลิกเหลาก็คงทะเลาะกันนอยลงครอบครัวจะไดมีความสุข มีเวลาอยูดวยกันมากขึ้น…เปนตน

3. หยุดทันที! คนที่มีแนวคิดวาเพียงแคดื่มเพื่อความสนุกสนานหรือตองการเขาสังคมเมื่อตั้งใจที่จะเลิกเหลา ก็ตองพยายามหักหามใจ และหยุดดื่มทันที

4. ปรับเปลี่ยนนิสัยการดื่ม สําหรับคนที่เคยดื่มเหลาเปนประจําอาจเลิกทันทีไดยาก ใหลองใชวิธีดังตอไปนี้ ซึ่งอาจชวยใหดื่มเหลานอยลงได เชน ดื่ม เหลาพรอมกับการรับประทานอาหาร หรือ หมั่นดื่มน้าเปลาควบคูไปดวยระหวางการดื่มเหลา เปลี่ยนขนาดของแกว จากแกวใหญเปนแกวเล็กดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลต่ากวาทดแทนไปกอนใน ระยะแรก

5. ตั้งเปาวาจะลดปริมาณการดื่ม เชน จากที่เคยดื่มวันละ 8 แกว ก็อาจจะลดปริมาณการดื่มลงไปเรื่อยๆ จนเหลือวันละ 1แกว และไมดื่มเลยแมแตแกวเดียวในที่สุด

6.หลีกเลี่ยงความเสี่ยงตางๆ ความเสี่ยงในที่นี้คือ สถานการณหรือสถานที่ตลอดจนปจจัยแวดลอมที่ทําใหเราดื่มเหลาไดงายขึ้น ไดแก ชวงเวลาหลังเลิกงาน วันเงินเดือนออก วาระหรือโอกาสพิเศษตางๆ การไปเที่ยวผับหรือรานอาหาร สถานบันเทิง การชักชวนจากกลุมเพื่อนที่ดื่มจัด รวมถึงสาเหตุตางๆ ที่นําไปสูอาการเหน็ดเหนื่อย ทดทอ เหงา เศรา เครียด ฯลฯ

7. เมื่อมีเวลาวาง ใหทํากิจกรรมอื่นที่สรางสรรคแทนการดื่มสังสรรคทํากิจกรรมเพื่อสุขภาพหลังเลิกงาน เชน ออกกําลังกาย – เลนกีฬาฉลองวาระพิเศษตางๆ ดวยแนวปฏิบัติแบบใหม เชน ไปทําบุญแทนการดื่มเมื่อรูสึกเหงา เศราหรือเครียด ใหหากิจกรรมสรางสรรคและจรรโลงจิตใจทําทันที อาทิ อานหนังสือ ฟงเพลง ชมภาพยนตร ตลอดจน เลนกีฬา ฯลฯ

8. ฝกปฏิเสธใหเด็ดขาด เชน ถาเพื่อนคะยั้นคะยอใหดื่ม ใหบอกเคาไปวา ” หมอหามดื่ม , ไมวางตองไปทําธุระ ฯลฯ…”

9. หาที่พึ่งทางใจรวมถึงหากําลังใจจากคนรอบขาง เชน พอแม คนรัก ลูก หรือเพื่อนสนิท ที่สามารถปรึกษาหารือใหคําแนะนําดีๆ แกเราไดและพรอมใหความชวยเหลือเมื่อเราตองการ นอกจากนี้การพูดคุยหรืออานประสบการณของคนที่เลิกเหลาสําเร็จ กอนจะพบกับความสวยงามของชีวิตยอมชวยสรางกําลังใจใหกับเราไดมากอยางทีเดียว

10.ปรึกษาหนวยงานชวยเหลือ หากไมสามารถเลิกเหลาดวยตัวเองควรปรึกษาหนวยงานชวยเหลือดังตอไปนี้

สายดวนยาเสพติด สถานธัญรักษ กรมการแพทย โทร: 1165

สายดวนเลิกเหลา ศูนยปรึกษาปญหาสุรา โทร: 1413

โรงพยาบาลและสํานักงาน สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

 

 

ที่มา : มูลนิธิเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

Shares:
QR Code :
QR Code