10 วิธีหลีกหนี-เลิก “ยาเสพติด”

ที่มา : MGR Online


10 วิธีหลีกหนี-เลิก


แฟ้มภาพ


          กรมการแพทย์ชี้ "ยาเพสติด" ส่งผลต่อร่างกายและจิตใจสุงมาก เผยบำบัดรักษาคนติด "ยาบ้า" มากสุด รองลาคือสุราและยาไอซ์ พร้อมแนะ 10 วิธีหลีกหนี-เลิกจากยาเสพติด


          นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า วันที่ 26 มิ.ย.ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งยาเสพติดมีผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจสูงมาก โดยการออกฤทธิ์ของยาเสพติด แบ่งเป็น 1.ยาเสพติดประเภทกดประสาท ได้แก่ ฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน สารระเหย และยากล่อมประสาท 2.ยาเสพติดประเภทกระตุ้นประสาท ได้แก่ แอมเฟตามีน (ยาบ้า) กระท่อม โคเคน 3.ยาเสพติดประเภทหลอนประสาท ได้แก่ แอลเอสดี ดีเอ็มพี และเห็ดขี้ควาย และ 4.ยาเสพติดประเภทออกฤทธิ์ผสมผสาน ได้แก่ กัญชา ยาอี สาเหตุส่วนใหญ่ของผู้ใช้ยาเสพติดเกิดจากอยากรู้ อยากลอง คึกคะนอง เพื่อนชวน หรือต้องการให้เป็นที่ยอมรับจากกลุ่มเพื่อน มีความเชื่อในทางที่ผิด เช่น เชื่อว่ายาเสพติดบางชนิดอาจช่วยให้สบายใจ ลืมความทุกข์ ช่วยให้ทำงานได้มาก และถูกหลอกให้ใช้ยาเสพติดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์


          นพ.ธีรพล กล่าวว่า จากข้อมูลการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดของสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ในปีงบประมาณ 2559 พบว่า มีการบำบัดรักษาทั้งหมดจำนวน 5,901ราย เป็นเพศชาย 5,105 ราย และเพศหญิง 796 ราย โดยให้บริการบำบัดรักษาผู้ป่วยในมากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ ยาบ้า จำนวน 2,376 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.26 รองลงมา คือ สุรา จำนวน 1,182 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.03 และ ยาไอซ์ จำนวน 663 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.24 สำหรับแนวทางห่างไกลยาเสพติด เป็นเรื่องที่สามารถทำได้ เพราะยาเสพติดเลิกไม่ยากและเลิกได้ โดยมี 10 วิธีหลีกหนีและเลิกยาเสพติด ดังนี้ 1.เตรียมใจให้พร้อม โดยเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนเป็นอันดับแรก 2.เมื่อมีปัญหา มีความเครียดควรทบทวนหาสาเหตุ คุยกับเพื่อน หรือบุคคลที่เราไว้วางใจ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขร่วมกัน 3.สร้างบรรยากาศ ปรับปรุงสถานที่ให้เหมาะสม ทั้งบ้าน ที่ทำงานให้บรรยากาศดีขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในบ้าน


          4.ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอ อย่างน้อย 3-5 วันต่อสัปดาห์ 5.นอนหลับให้เพียงพอ อย่างน้อย 7-8 ชั่วโมงต่อวัน 6.เมื่อมีเวลาว่าง ควรควรหางานอดิเรกหรือทำกิจกรรมสร้างสรรค์ หรือพักผ่อนหย่อนใจ เช่น ปลูกต้นไม้ ฟังเพลง อ่านหนังสือ ดูทีวี ท่องเที่ยว 7.งดอบายมุข คือ งดสูบบุหรี่และดื่มสุรา ไม่เล่นการพนัน และไม่สำส่อนทางเพศ 8.เข้าใจชีวิต คือ ยอมรับสภาพความเป็นจริงของชีวิต และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเท่าที่ทำได้เพื่อให้ชีวิตดีขึ้น ไม่ท้อถอย 9.ภูมิใจในตัวเอง โดยชื่นชมและสร้างความเชื่อมั่น สร้างกำลังใจให้ตนเอง มองตนเองว่ามีคุณค่า มีความสามารถ มีศักดิ์ศรี และภาคภูมิใจในตนเอง และ 10. คิดบวก หรือควรมองโลกในแง่ดี คิดทางบวกเป็นความคิดที่นำความสุขมาสู่ตน


          ผู้ที่มีปัญหาสามารถโทรปรึกษาและขอข้อมูลได้ที่สายด่วนยาเสพติด 1165 หรือเข้ารับการบำบัดรักษาได้ที่สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ในส่วนภูมิภาค 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ สงขลา ขอนแก่น ปัตตานี แม่ฮ่องสอน และอุดรธานี

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ