10 ปี ทันตกรรมบัตรทอง สร้างสุขให้ประชาชน

ที่มา : หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย


10 ปี ทันตกรรมบัตรทอง สร้างสุขให้ประชาชน thaihealth


แฟ้มภาพ


สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เผย 10 ปีที่ผ่านมา มีผู้รับบริการใส่ฟันเทียมทั้งสิ้นจำนวน 631,051 คน


นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนาเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า จากการดำเนินสิทธิประโยชน์ใส่ฟันเทียมในปี 2551 ที่เป็นปีแรกเริ่มต้น มีผู้รับการใส่ฟันเทียม ทั้งที่ใส่ฟันเทียมบางส่วนและใส่ฟันเทียมทั้งปากครอบคลุมทั้งกลุ่มผู้อายุต่ำกว่า 60 ปี และผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปี จำนวน 28,390 คนและหลังจากนั้นได้มีการดำเนินสิทธิประโยชน์ใส่ฟันเทียมมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในช่วงระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2551-2561 (ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 61) มีผู้รับบริการใส่ฟันเทียมทั้งสิ้นจำนวน 631,051 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้สูงอายุ อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 367,291 คน คิดเป็นร้อยละ 58.20 และผู้ที่อายุต่ำกว่า 60 ปี จำนวน 263,759 คน คิดเป็นร้อยละ 41.8


นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวว่า เมื่อดูข้อมูลจำเพาะในส่วนผู้รับบริการฟันเทียมทั้งปากตาม "โครงการฟันเทียมพระราชทานภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า" ที่ได้เริ่มตั้งแต่ปี 2554 จากผลดำเนินงานในช่วงระยะเวลา 7 ปี 6 เดือน(ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 61) มีผู้รับบริการ412,844 คน โดยเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 274,579 คน คิดเป็นร้อยละ 66.51 และกลุ่มอายุต่ำกว่า 60 ปีจำนวน 138,265 คน คิดเป็นร้อยละ33.49โดยการดำเนินงานบริการทันตกรรมใส่ฟันเทียมทั้งปากในปี 2560 ยังเป็นไปตามเป้าหมาย มีผู้เข้ารับบริการทันตกรรม จำนวน 33,670 คน จากเป้าหมาย 35,000 คน คิดเป็นร้อยละ 96.2 ส่วนในปี 2561 นี้ มีผู้เข้ารับบริการใส่ฟันเทียมทั้งปากแล้วจำนวน 17,707 ราย (ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 61)จากเป้าหมาย 35,000 คน คาดการณ์ว่าการบริการจะเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เช่นกัน


นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวว่า สปสช.จึงได้ดำเนิน "โครงการฟันเทียมพระราชทาน"โดยความร่วมมือกับคณะทันตแพทยศาสตร์ 9 มหาวิทยาลัย เพื่อใส่ฟันเทียมให้กับผู้สูงอายุ โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ร่วมโครงการ ประกอบด้วย 1)รพ.คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล 2) รพ.คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3) รพ.คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 4) รพ.คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 5) รพ.คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.รังสิต 6)รพ.คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 7) รพ.คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ม.นเรศวร8) รพ.คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 9) รพ.คณะทันตแพทยศาสตร์ม.สงขลานครินทร์ ทั้งนี้จากข้อมูลปีงบประมาณ 2560 ดำเนินการไปแล้วจำนวน1,124 คน โดยในปี 2561 ได้มีการขยายเวลาดำเนินการต่อเนื่อง


"สิทธิประโยชน์ทันตกรรม โดยเฉพาะการใส่ฟันเทียมให้กับผู้ที่มีปัญหาไม่มีฟันบดเคี้ยวอาหาร สามารถดำเนินงานจนเห็นผลสำเร็จ โดยมีผู้รับบริการแล้วกว่า 630,000 คน นับเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข หน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ รวมถึง คณะทันตแพทย์ศาสตร์ 9 มหาวิทยาลัย เพื่อร่วมดูแลประชาชนทั่วประเทศตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี" เลขาธิการสปสช.กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code