1 ท้องถิ่น 1 ถนนปลอดภัย เทศกาลสงกรานต์ 2560

ที่มา : เว็บไซต์สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)


ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)


1 ท้องถิ่น 1 ถนนปลอดภัย เทศกาลสงกรานต์ 2560 thaihealth


จังหวัดสุพรรณบุรี คุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะด่านชุมชน "1 ท้องถิ่น 1 ถนนปลอดภัย" เทศกาลสงกรานต์ 2560


ที่ห้องประชุมกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี นายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ พ.ศ.2560 ในวันที่ 3 เมษายน 2560 พร้อมย้ำ มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนที่ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งมาตรการด้านคน มุ่งบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เข้มงวดพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุ คุมเข้มการจำหน่าย การดื่ม และการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมเข้มข้นการดำเนินมาตรการด้านสังคมและชุมชน โดยจัดทำประชาคมชุมชน/หมู่บ้าน พร้อมจัดตั้งด่านชุมชนบนเส้นทางสายรอง มาตรการด้านถนน ขับเคลื่อนมาตรการ "1 ท้องถิ่น 1 ถนนปลอดภัย" แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุและสภาพแวดล้อมริมทางให้มีความปลอดภัย รวมถึงอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชน มาตรการด้านยานพาหนะ คุมเข้มมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะ ส่งเสริมการตรวจสภาพรถก่อนเดินทางและขอความร่วมมือหยุดการขนส่งสินค้าโดยรถบรรทุกขนาดใหญ่ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน มาตรการด้านสภาพแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์มิให้มีสิ่งกีดขวางช่องทาง และทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทาง


ด้าน นายเอกภพ จันเพ็ญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัด ว่า ที่ผ่านมาได้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม ไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดเป็นกรอบแนวทางในการบูรณาการสร้างการสัญจรในช่วงเทศกาล สงกรานต์ 2560 กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ใน 5 ประเด็น ครอบคลุมการเมาแล้วขับ การขับรถเร็ว การออกใบอนุญาตขับขี่ การป้องกันอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ และการคาดเข็มขัดนิรภัย ตลอดจน การนำนโยบายประชารัฐเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ การประชาสัมพันธ์รณรงค์ปลูกฝังจิตสำนึก สร้างความตระหนักและวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน เพื่อยกระดับการสร้างความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทยให้เป็นระบบ ครอบคลุมทุกด้าน รวมถึงมุ่งสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการลดอุบัติเหตุทางถนน ควบคู่กับการเสริมประสิทธิภาพกลไกการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนในทุกระดับ เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากศรีประจันต์วัฒนยนต์ร่วมสร้างความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วยการมอบหมวกกันน็อค จำนวน 100 ใบ

Shares:
QR Code :
QR Code