1 ชุมชน 1 พื้นที่สร้างสรรค์ ผลักสู่นโยบายระดับชาติ

สสส. ผนึกภาคีเครือข่ายด้านสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์ กว่า 200 องค์กร เสนอ 5 นโยบายรูปธรรมเพื่อเด็ก เยาวชน ขยาย "1 ชุมชน 1 พื้นที่สร้างสรรค์" จัดสรรงบชัดเจน เพิ่มหลักสูตร สื่อ-พื้นที่สร้างสรรค์ เท่าทันสื่อในการศึกษาทุกระดับต่อสปช. "ยงยุทธ" รับลูกผลักสู่นโยบายระดับชาติ


1 ชุมชน 1 พื้นที่สร้างสรรค์ ผลักสู่นโยบายระดับชาติ thaihealth


เมื่อเร็วๆ นี้ ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์รองนายกรัฐมนตรี และประธานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.) เปิดงาน "มหกรรมสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์ เพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว ตอน เด็กบันดาลใจ คิดได้ คิดเป็น"


โดย สสส. ร่วมกับสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ภาคีเครือข่ายสื่อสร้างสรรค์ เพื่อถ่ายทอดแบ่งปันองค์ความรู้ที่ได้จากการทำงานด้านสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเด็ก เยาวชน พ่อแม่ ครูอาจารย์ ชุมชนท้องถิ่น ร่วมเรียนรู้ นำไอเดียต่างๆ มาต่อยอดพัฒนาสื่อสร้างสรรค์และพื้นที่สร้างสรรค์ด้วยตนเอง


นอกจากนี้ ได้มีการนำข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่องสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว เสนอต่อสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) อาทิ รศ.จุมพล รอดคำดี ประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปค่านิยม ศิลปวัฒนธรรม จริยธรรมและการศาสนา และรศ.ประภาภัทร นิยม เลขานุการคณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์1 ชุมชน 1 พื้นที่สร้างสรรค์ ผลักสู่นโยบายระดับชาติ thaihealth


ศ.ดร.ยงยุทธ กล่าวว่า รัฐบาลส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาทุกช่วงวัย สนับสนุนการผลิตสื่อสร้างสรรค์ เปิดพื้นที่สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออก และให้ความสำคัญกับการปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่ดี โดยมุ่งเน้นกระบวนการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน ด้วยการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงบูรณาการความรู้และคุณธรรมให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ คุณธรรมจริยธรรม และสำนึกความเป็นพลเมือง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 3 ดี สื่อดี พื้นที่ดี และภูมิดี ของ สสส.


ซึ่งจากการลงพื้นที่จริงชุมชนที่ใช้กระบวนการสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์ 3 ดี ได้เห็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในชุมชนอย่างชัดเจน


สำหรับงานมหกรรมสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์ #เด็กบันดาลใจ เป็นการรวมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติในการพัฒนาเด็กในแต่ละช่วงวัย จนกระทั่งเดินทางไปถึงวัยผู้ใหญ่ หวังว่าคนที่มาร่วมงานไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ จะเกิดแรงบันดาลใจ ได้ไอเดียใหม่ๆ นำกลับไปต่อยอดปฏิบัติพัฒนาเด็กๆ ให้เป็นพลเมืองตื่นรู้ ที่คิดได้ คิดเป็น และสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม


 


 


ที่มา: หนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์ 

Shares:
QR Code :
QR Code