สสส. สานพลัง 7 สถาบันการศึกษา ลงนาม MOU สร้าง “นักสื่อสารภาคีสัมพันธ์” ขยายผลการสื่อสาร งานสร้างเสริมสุขภาพ สร้างสังคมสุขภาวะ

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                    สสส. ผนึกกำลัง 7 สถาบันการศึกษาทุกภูมิภาค ลงนาม MOU ความร่วมมือการสื่อสาร สนับสนุนภาคีสุขภาวะ สร้าง “นักสื่อสารภาคีสัมพันธ์” รุ่นใหม่ ขยายผลการสื่อสารงานสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อสร้างสังคมสุขภาวะ ที่ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับ 7 สถาบันการศึกษาทุกภูมิภาค ได้แก่ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ม.นครพนม ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ ม.ราชภัฏราชนครินทร์ฉะเชิงเทรา ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ จัด “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสื่อสารเพื่อสนับสนุนภาคีสุขภาวะ และมอบรางวัลผลงานนักสื่อสารภาคีสัมพันธ์ ปีที่ 1”


                    นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือภายใต้โครงการ “ความร่วมมือการสื่อสารเพื่อสนับสนุนภาคีสุขภาวะ” สสส. ได้ร่วมกับสถาบันการศึกษา 7 แห่ง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในการสื่อสารสังคม เป็นการเปิดพื้นที่ให้เยาวชนที่มีพลังความคิดสร้างสรรค์ มีมุมมองรอบตัวที่แตกต่าง และมีศักยภาพด้านการผลิตสื่อทุกรูปแบบ สามารถสื่อสารงานสร้างเสริมสุขภาพเพื่อต่อยอดผลการดำเนินงานนโยบายของ สสส. และภาคีเครือข่าย ได้อย่างเข้าใจในเชิงประเด็นงานสร้างเสริมสุขภาพอย่างรอบด้าน พัฒนาเป็น “นักสื่อสารภาคีสัมพันธ์” ที่สามารถผลิตชิ้นงานสื่อสารได้อย่างเข้าใจและเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวัย ได้แก่ สื่อประเภทคลิป VDO สารคดีสั้น หรืองานเขียน ทำให้เกิดการขยายผลการสื่อสารงานสร้างเสริมสุขภาวะให้มีประสิทธิภาพ ช่วยให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อร่วมกันสร้างสังคมสุขภาวะ


                    “นิสิต นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการความร่วมมือการสื่อสารเพื่อสนับสนุนภาคีสุขภาวะ ถือเป็นตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ ที่เห็นความสำคัญของการทำงานเพื่อสังคม โดยใช้ศักยภาพ ความรู้ ความสามารถของตนเอง เรียนรู้ขับเคลื่อนงานสุขภาวะร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ นำไปสู่การลงมือทำจริง จนเกิดเป็น “ผลงานนักสื่อสารภาคีสัมพันธ์” ซึ่ง สสส. สนับสนุนภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะมากกว่า 2,000 โครงการต่อปี เกิดผลลัพธ์งานสร้างเสริมสุขภาพจำนวนมาก ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าพลังศักยภาพของเยาวชนคนรุ่นใหม่ จะเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดอนาคตของประเทศได้” ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าว


                    ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สสส. กล่าวว่า น้องๆ นิสิตนักศึกษา “นักสื่อสารภาคีสัมพันธ์” สร้างพื้นที่ในการได้ใช้ศักยภาพของน้องๆ มาออกแบบนำเสนอประเด็น “คน” ขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพจากภาคีเครือข่าย สสส. ในพื้นที่ ซึ่งตลอดระยะเวลาของโครงการฯ สสส. ได้ร่วมมือกับคณาจารย์ผู้ปฏิบัติงานจัดกิจกรรมอบรมสื่อสารสุขภาวะ จัดเวทีสร้างแรงบันดาลใจจากผู้เชี่ยวชาญ จัดทีมพี่เลี้ยง และนักวิชาการสนับสนุนองค์ความรู้ ติดตามผลการดำเนินงาน ภายใต้โจทย์ : คุณค่าของ “คน” ขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีผลงานสื่อของนักศึกษาจำนวน 11 ผลงานที่ได้รับคัดเลือกเข้าสู่การพิจารณา และมีจำนวน 6 ผลงานที่ได้รับรางวัล เป็นการเปิดพื้นที่ให้กับคนรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพกับโจทย์งานจริง สนามจริง จากคนต้นเรื่องที่เป็นภาคีเครือข่าย สู่การขยายผลการสื่อสารงานสร้างเสริมสุขภาวะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมต่อไป


                    คูไซฟ๊ะ เจะเตะ ทีม สาว สาว สาว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า ขอบคุณ สสส. ที่สร้างพื้นที่การพัฒนาตนเองของนักศึกษา โดยทางกลุ่มได้ทำคลิปเรื่องคืนรอยยิ้มที่สดใส ให้ผู้สูงวัยในชุมชน “บ้านบาโงฆาดิง” ในโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนบ้านบาโงฆาดิง ขับเคลื่อนงานสุขภาวะหลากหลายมิติ อาทิ เพื่อนเยี่ยมเพื่อน ดูแลผู้สูงอายุติดเตียง อาหารสุขภาวะ ลด หวาน มัน เค็ม สุขภาพจิต ซึ่งเป็นชุมชนที่ดูแลจัดการสุขภาวะได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน โดยการทำคลิป VDO จึงได้นำจุดเด่นของชุมชน ลงพื้นที่เก็บข้อมูล นำมาสื่อสารผ่านการขับเคลื่อนของภาคีเครือข่าย ที่ตอบโจทย์การสร้างพฤติกรรมที่ดีของคนในพื้นที่ นอกจากจะได้ทำงานจริงในสายที่เรียนแล้ว ยังได้สื่อสารองค์ความรู้ แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพ ส่งต่อไปยังสังคมให้ได้รับรู้การสร้างสังคมสุขภาวะ ที่สามารถทำได้ในชุมชนของตนเอง

Shares:
QR Code :
QR Code