สร้างพื้นที่ปลอดภัยในบ้านด้วยหลัก 5 L

ที่มา : การประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2565 และปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว : สร้างสุข ทุกพื้นที่ปลอดภัย”

แฟ้มภาพ

                    สถาบันครอบครัวถือเป็นสถาบันหลักของสังคมไทย เพราะครอบครัวถือเป็นปราการด่านแรกที่ช่วยสร้างเสริมชีวิตให้แต่ละคนดำเนินชีวิตในสังคมได้ เปรียบเสมือนวัคซีนที่คอยป้องกันโรคร้าย แต่ในสภาพปัจจุบันนั้น ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ประกอบกับสถานการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ส่งผลต่อการดำรงของครอบครัวในแต่ละบ้าน สภาพครอบครัวจึงเปลี่ยนไป

1. Love ความรัก สอนให้รู้จักความรัก ไม่ว่าจะรักคนในครอบครัว รักครู หรือรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

2. Learning การเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เด็กสามารถทำกิจกรรมที่หลากหลายและเรียนรู้ด้วยตัวเอง รู้จักแก้ปัญหาด้วยตัวเอง

3. Limit ควบคุมตัวเองได้ ว่าสิ่งไหนควรทำ สิ่งไหนไม่ควรทำ เด็กจะสามารถควบคุมตัวเองได้ดี

4. Let them go เติบโตเป็นตัวของตัวเอง ทำในสิ่งที่อยากทำอย่างสร้างสรรค์

5. Let it be การปล่อยวาง ไม่ครอบงำ กำกับความอิสระของเด็ก เพื่อให้เด็กเติบโตไปแบบที่ต้องการ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ