วุฒิสภา เดินหน้าลดอุบัติเหตุแบบมุ่งเป้า จับมือเครือข่ายสร้าง “ถนนปลอดเหตุ ชีวิตปลอดภัย” พิชิตเป้าหมายลดตาย 12 ต่อแสนประชากร ในปี 2570

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                    วุฒิสภา เดินหน้าลดอุบัติเหตุแบบมุ่งเป้า จับมือเครือข่ายรัฐ-เอกชน สร้าง “ถนนปลอดเหตุ ชีวิตปลอดภัย”  พิชิตเป้าหมายลดตาย 12 ต่อแสนประชากร ในปี 2570

                    วันที่ 9 ธ.ค. 2565 – คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา ร่วมกับ สโมสรโรตารีประเทศไทย แผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์กรอนามัยโลก ด้านความปลอดภัยทางถนน (CCS-RS) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพื่อ “ถนนปลอดเหตุ ชีวิตปลอดภัย” MEMORANDUM OF UNDERSTANDING for “Safe Roads, Save Lives” เดินหน้าเจตนารมณ์ร่วมกันขับเคลื่อนให้ประเทศไทย เป็นสังคมที่ปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน

                    ปัจจุบันสถานการณ์ความสูญเสีย จากอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากส่งผลให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของประชาชน มีผลกระทบต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งเศรษฐกิจและสังคมอย่างรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสูญเสียกลุ่มเยาวชน และวัยแรงงานที่จะเป็นอนาคตของประเทศ ท่ามกลางการก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุของประเทศไทย

                    จากการประเมินมูลค่าความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ประเมินความสูญเสีย (ทุนมนุษย์) กรณีเสียชีวิต 1 ราย จะสูญเสียรายได้ประมาณ 6.7 ล้านบาทต่อราย หากบาดเจ็บสาหัสจะสูญเสียรายได้ประมาณ 2 ล้านบาทต่อราย หากพิการจะสูญเสียรายได้ประมาณ 4.8 ล้านบาทต่อราย และหากบาดเจ็บเล็กน้อยจะสูญเสียประมาณ 5.6 หมื่นบาทต่อราย

                    ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เปิดเผยว่า ความท้าทายสำคัญในการลด และป้องกันอุบัติเหตุทางถนน คือ การกำหนด “นโยบายลดการสูญเสียให้เหลือ 12 ต่อแสนประชากร ในปี 2570” ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายระดับโลก ที่รัฐบาลไทยได้ร่วมให้สัตยาบรรณ ลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรทั่วโลก ลงครึ่งหนึ่งในภายในปี 2573 สิ่งสำคัญที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายนี้ได้ คือ “การทำงานแบบมุ่งเป้า” โดยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน ทั้งรัฐ เอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม

                    ขณะที่ นพ.วิทยา ชาติบัญชาชัย ผู้เชี่ยวชาญในคณะที่ปรึกษาขององค์การอนามัยโลก ด้านการป้องกันการบาดเจ็บ และประธานแผนงาน สอจร. ร่วมกับ สสส.เผยข้อมูลสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนล่าสุดที่น่าเป็นห่วง ระบุว่า ขณะนี้ตัวเลขบาดเจ็บและเสียชีวิตกำลังกลับมาพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่อง จนสร้างความกังวลอย่างยิ่ง ให้กับเครือข่ายทำงานด้านความปลอดภัยทางถนน เนื่องจากกราฟคนตาย เริ่มกระดกขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนเป็นเรื่องที่น่าวิตกและน่ากลัวอย่างมาก โดยตั้งแต่เดือน เม.ย. – ต.ค. 2565 พบว่าคนตายมากกว่าปี 2564 ทุกเดือน เฉลี่ยเดือนละ 10%รวมแล้วขณะนี้จึงมากกว่าเป็นหลัก 1,000 จึงคาดว่าในเดือน ธ.ค. นี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตรวมจะแตะระดับ 18,000 ราย เพิ่มขึ้นจาก 16,000 รายในปีที่ผ่านมา

                    สำหรับการลงนามความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพื่อ “ถนนปลอดเหตุ ชีวิตปลอดภัย” ในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวย่างสำคัญที่จะสร้างกลไก เสริมการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ และสร้างระบบข้อมูลการกำกับติดตามประเมินผล สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนฉบับที่ 5 ซึ่งหากจะให้บรรลุตามเป้าหมายข้างต้น ประเทศไทยต้องควบคุมอัตราการเสียชีวิต ไม่เกินปีละ 8,400 ราย จากค่าเฉลี่ยในปัจจุบันอยู่ที่ปีละ 18,000 – 20,000 ราย

                    ทั้งนี้ ภายใต้กรอบและขอบเขตความร่วมมือนี้ ซึ่งมีหน่วยงานเอกชนเข้าร่วมจำนวนมาก อาทิ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด(มหาชน), บริษัท สยามโกบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ มหาชน, และ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด จะร่วมผลักดันการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน ให้กับบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง พร้อมทั้งร่วมเป็นทีมงานสื่อสาร และประสานงานการทำงานระหว่างกัน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและมีผลเป็นรูปธรรม

Shares:
QR Code :
QR Code