บางกอกกำลังดี…ที่ฝั่งธน เน้นเรียนรู้ใกล้ชุมชน-สะดวก-ปลอดภัย รู้เท่าทันโลกยุค VUCA World

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

บางกอกกำลังดี...ที่ฝั่งธน เน้นเรียนรู้ใกล้ชุมชน-สะดวก-ปลอดภัย  รู้เท่าทันโลกยุค VUCA World thaihealth

“ชัชชาติ” เดินหน้า สร้างกรุงเทพฯ สังคมแห่งการเรียนรู้ ขยาย  50  พื้นที่ จับมือ สสส.-ภาคีเครือข่าย ผุดต้นแบบพื้นที่บางกอกน้อย “บางกอกกำลังดี…ที่ฝั่งธน” เน้นเด็กเรียนรู้ใกล้ชุมชน-สะดวก-ปลอดภัย หวังชิงเวลาหน้าจอ มุ่งเสริมพัฒนาการรู้เท่าทันโลกยุค  VUCA World

บางกอกกำลังดี...ที่ฝั่งธน เน้นเรียนรู้ใกล้ชุมชน-สะดวก-ปลอดภัย  รู้เท่าทันโลกยุค VUCA World thaihealth

เมื่อวันที่  10  ก.ค.  2565  ที่สวนบางขุนนนท์  เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพฯ   รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า   เทศกาล “บางกอกกำลังดี…ที่ฝั่งธน” ภายใต้แนวคิด “พื้นที่สร้างสรรค์มีชีวิต”   ถือเป็น  1  ใน  66  พื้นที่ต้นแบบการเรียนรู้ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายบางกอกกำลังดี ได้ริเริ่มขึ้น สอดคล้องกับการทำงานของ กทม. ที่มุ่งทำให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่น่าอยู่ มีดนตรีฟังทั่วเมือง โดยเฉพาะการเพิ่มพื้นที่การเรียนรู้ พื้นที่สร้างสรรค์ให้เด็กเยาวชน ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า กทม. พร้อมผลักดันนโยบายที่ส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ พัฒนาพื้นที่สาธารณะให้เป็นพื้นที่เรียนรู้อีก 50 แห่งในกรุงเทพฯ ที่ใกล้ชุมชน สะดวก และปลอดภัย โดยบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วน จัดตั้งคณะทำงานร่วมในการขับเคลื่อนพื้นที่เรียนรู้ได้จริงและยั่งยืน มุ่งสร้างเด็กให้มีคุณภาพ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความก้าวหน้าในชีวิตและสังคมไทย

บางกอกกำลังดี...ที่ฝั่งธน เน้นเรียนรู้ใกล้ชุมชน-สะดวก-ปลอดภัย  รู้เท่าทันโลกยุค VUCA World thaihealth

นางสาวณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สสส. กล่าวว่า   การระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในสังคมทุกมิติ โดยเฉพาะการเรียนรู้ของเด็ก เนื่องจากการเรียนรู้แบบออนไลน์เข้ามามีความสำคัญ ทำให้การใช้ชีวิตอยู่หน้าจอมากขึ้น การลงมือปฏิบัติ และปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันน้อยลง สิ่งสำคัญ  คือ ภาวะการเรียนรู้ถดถอย (Learning Loss) ถือเป็นยุค  VUCA World ที่มีความผันผวนอย่างรวดเร็ว ไม่แน่นอน ซับซ้อน และส่งผลกระทบรุนแรง ที่สำคัญคือ ขาดสถานที่เอื้อต่อการส่งเสริมพัฒนาการด้วยกิจกรรมกลางแจ้ง ทั้งพื้นที่เล่นพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยในชุมชนและกิจกรรมสร้างสรรค์ที่จะทำให้เด็กพัฒนาทั้งร่างกาย สติปัญญา และทักษะทางสังคม

สสส. มุ่งให้ความสำคัญต่อการสร้างประสบการณ์จริงในการเรียนรู้ ด้วยการลงมือปฏิบัติ มีประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน เพื่อสร้างทักษะที่พร้อมจะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ และสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนให้มีภูมิคุ้มกันในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

บางกอกกำลังดี...ที่ฝั่งธน เน้นเรียนรู้ใกล้ชุมชน-สะดวก-ปลอดภัย  รู้เท่าทันโลกยุค VUCA World thaihealth

“สสส. สนับสนุนให้เกิดพื้นที่ต้นแบบและรูปแบบความร่วมมือของทุกภาคส่วน เทศกาล “บางกอกกำลังดี…ที่ฝั่งธน” มีการจัดการให้เกิดพื้นที่การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) เรียนรู้ผ่านฐานชุมชน การเรียนรู้ภาคปฏิบัติเรื่องศิลปวัฒนธรรมในชุมชนที่น่าสนใจและสร้างชีวิตชีวาสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัวในชุมชน ถือเป็นต้นแบบการทำงานที่สามารถนำไปขยายผลให้เด็กๆ ได้รับประโยชน์อย่างถ้วนหน้า สอดรับกับทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ที่ให้ความสำคัญของการพัฒนาทักษะชีวิต” นางสาวณัฐยา กล่าว

บางกอกกำลังดี...ที่ฝั่งธน เน้นเรียนรู้ใกล้ชุมชน-สะดวก-ปลอดภัย  รู้เท่าทันโลกยุค VUCA World thaihealth

นายเชษฐา มั่นคง ผู้แทนภาคีเครือข่ายบางกอกกำลังดี…ที่ฝั่งธน กล่าวว่า กิจกรรม “บางกอกกำลังดี…ที่ฝั่งธน” มุ่งพัฒนาและสร้างทักษะของเด็กและเยาวชน ผ่านการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในชุมชน มีลานดนตรี เวทีวัฒนธรรม รำโทน เชิดสิงโต กลองยาว นิทานใบไม้ รวมถึงเวิร์กช็อปศิลปะที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เน้นฟื้นฟูภาวะความรู้และพัฒนาการที่ถดถอยในเด็ก สอดรับกับทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ที่ให้ความสำคัญของการพัฒนาทักษะชีวิต โดยกิจกรรมเกิดขึ้นจากความร่วมมือของเครือข่ายฝั่งธน ทั้งบางกอกนี้ดีจัง คลองเตยดีจัง เครือข่ายคนไร้บ้าน มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก สำนักงานเขตบางกอกน้อย มุ่งเป้าหมายเดียวกันในการขับเคลื่อนเรื่องพื้นที่เรียนรู้ สร้างสรรค์ และกิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับเด็กและเยาวชน ทำให้เกิดแกนนำชุมชน เยาวชนวัดโพธิ์เรียง เยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง กลุ่มฝั่งธน ร่วมสานพลังทำงานพัฒนาชุมชนให้เป็นพื้นที่เรียนรู้และสร้างสรรค์ที่มีชีวิตชีวา

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ