เดินหน้าสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ หนุนยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัย

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์

                   การเข้าถึงการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิด้านสุขภาพที่เกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์ซึ่งได้รับการรับรองในอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) และกติการะหว่างประเทศด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ICCPR) ที่ประเทศไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณีต้องปฏิบัติตาม 

                   น.ส.พรประไพ กาญจนรินทร์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวเปิดงาน เสวนาวิชาการเรื่อง “ความก้าวหน้าด้านสิทธิอนามัย เจริญพันธุ์ : สิทธิในการยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัย” ว่า จากรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนปี 2564 ของ กสม. พบว่าภายหลังจากที่กฎหมายให้ยุติการตั้งครรภ์โดยไม่ผิดกฎหมาย แต่ยังมีปัญหา เช่น ความล่าช้าในการส่งต่อผู้เข้ารับบริการยุติการตั้งครรภ์ โรงพยาบาลของรัฐจำนวนมากยังไม่พร้อมให้บริการ ยุติการตั้งครรภ์และไม่ส่งต่อไปยังสถานบริการอื่น ที่พร้อมให้บริการ ซึ่งอาจทำให้อายุครรภ์ของผู้หญิงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และประสบปัญหาการเบิกค่าใช้จ่ายจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นต้น

                   ผู้หญิงส่วนใหญ่ยังไม่ทราบ ข้อมูลแหล่งบริการโรงพยาบาลที่ให้บริการยุติการตั้งครรภ์ ทั้งนี้ การยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยเป็นเรื่อง ที่สังคมโลกให้ความสำคัญ โดยได้กำหนดให้วันที่ 28 ก.ย.ของทุกปี เป็นวันยุติการตั้งครรภ์ ที่ปลอดภัยสากล เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนของสังคม ร่วมกัน ขจัดอุปสรรคต่างๆเพื่อลดอัตราการเสียชีวิต และการ เจ็บป่วยของมารดาจากการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย

                   นายชาติวุฒิ วังวล ผอ.สำนักสนับสนุนการ ควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สสส. กล่าวว่า จากข้อมูล พบว่า เดือน ส.ค.2565 ไทยมีสถานบริการที่ให้ บริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย จำนวน 110 แห่ง ส่วนใหญ่ให้บริการในอายุครรภ์ต่ำกว่า 12 สัปดาห์ ขณะที่จำนวนผู้ต้องการยุติการตั้งครรภ์ จากข้อมูลสายด่วน 1663 ให้บริการปรึกษาปัญหาการตั้งครรภ์ ไม่พร้อม เดือน ก.ย.2564-ส.ค.2565 มีผู้โทร.ปรึกษา และต้องการยุติการตั้งครรภ์ถึง 30,766 คน ในจำนวนนี้ มี 180 คน ที่แจ้งว่า ถูกปฏิเสธการยุติการตั้งครรภ์ และไม่ส่งต่อไปยังหน่วยบริการอื่นที่มีความพร้อม

                   ด้าน นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงาน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า สปสช.ได้บรรจุ “การป้องกันการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย” เป็นสิทธิประโยชน์ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อเป็นการดูแลความปลอดภัยให้กับหญิงไทยทุกอายุ ทุกสิทธิการรักษา ที่จำเป็นต้องยุติการตั้งครรภ์จากภาวะการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ ตามเงื่อนไขของ พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ 28 พ.ศ.2564 และข้อบังคับแพทยสภา.

Shares:
QR Code :
QR Code