ไอคิว-อีคิว เด็กไทยน่าเป็นห่วง

กรมสุขภาพจิต เผยไอคิว-อีคิว”เด็กไทยน่าเป็นห่วง “วิทย์-คณิต”ได้ลำดับ 50 จาก 65 ประเทศ กรมสุขภาพจิตทำสื่อช่วยพัฒนา

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า สถานการณ์ปัญหาระดับสติปัญญาเด็กไทย (iq) ยังเป็นเรื่องที่น่าห่วง โดยผลการสำรวจระดับสติปัญญาล่าสุดเมื่อปี 2554 พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 98.59 ซึ่งถือว่าเป็นค่าระดับสติปัญญาที่อยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ค่อนไปทางต่ำโดยเกณฑ์เฉลี่ยปกติจะอยู่ที่ 90-109 สอดคล้องกับคะแนนการสอบประเมินผลนักเรียนนานาชาติในปี 2555 ที่พบว่า เด็กไทยมีทักษะทางด้านการคิดและการใช้ภาษาอยู่ในเกณฑ์ต่ำ เห็นได้จากผลสัมฤทธิ์การเรียนคณิตศาสตร์ การอ่านและวิทยาศาสตร์มีคะแนนรวมอยู่ในอันดับที่ 50 จาก 65 ประเทศสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ขณะที่คะแนนความฉลาดทางอารมณ์ (eq) เฉลี่ยในระดับประเทศก็ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ คือ มีค่าคะแนนอยู่ที่ 45.12 จากค่าคะแนนปกติ 50-100

อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวต่อว่า กรมสุขภาพจิตจึงจัดทำชุดสื่อเทคโนโลยี “ส่งเสริมคิดคณิต…พัฒนาการอ่านเพิ่มศักยภาพเด็กไทย” ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีสร้างเสริมทักษะชีวิตและทักษะสังคม รวมทั้งพัฒนาแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ 15 ข้อ เพื่อให้ครู ผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็กและพ่อแม่ได้ใช้ในการสังเกตทักษะทางอารมณ์ของเด็กเพื่อปลูกฝังให้เด็กรู้จักอารมณ์ตนเอง อดทน รอได้ มีน้ำใจ รู้จักยอมรับผิด กระตือรือร้น สนใจใฝ่รู้ ปรับตัวได้ มีความพอใจมีความสนุกสนานร่าเริงตามวัยของเด็ก

พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ สถาบันราชานุกูล กล่าวว่า ชุดสื่อเทคโนโลยี “ส่งเสริมคิดคณิต…พัฒนาการอ่านเพิ่มศักยภาพเด็กไทย” ประกอบด้วยแอนิเมชั่น แผ่นพับและสื่อการสอนถึงรายละเอียดของการฝึกทักษะด้านคณิตศาสตร์ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.rajanukul.com

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

Shares:
QR Code :
QR Code