ไม่ใช่ 14 โรค สปส.แจงไม่คุ้มครองแค่ 6 โรค

ที่มา : MGR Online


ไม่ใช่ 14 โรค!! ประกันสังคมแจงไม่คุ้มครองแค่ 6 โรค thaihealth


แฟ้มภาพ


          สปส.แจงโรคที่ประกันสังคมไม่คุ้มครอง มี 6 โรค ไม่ใช่ 14 โรค ยันคุ้มครองการรักษาตัวคนไข้ในเกิน 180 วันใน 1 ปี บำบัดทดแทนไต ปลูกถ่ายอวัยวะ ทันตกรรม แว่นตา


          วันนี้ (26 ก.ย.) นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงกรณี 14 โรคและการบริการที่ไม่สามารถเบิกตามสิทธิประกันสังคมได้ โดยมีข้อเสนอให้ทบทวนและปลดล็อกในบางโรค และข้อเสนอเรื่องส่งเสริมสุขภาพ ว่า ข้อเสนอดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณา โดยจะต้องมีการศึกษาในรายละเอียดอย่างรอบด้าน อาจต้องมีการปรับรูปแบบ การจัดสิทธิประโยชน์ทดแทน การจัดระบบบริการทางการแพทย์ และอัตราค่าบริการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในข้อเท็จจริงแล้วมีเพียง 6 กรณีเท่านั้นที่มีความชัดเจนว่า สปส.ไม่ให้ความคุ้มครอง ประกอบด้วย 1.การกระทำใดๆเ พื่อความสวยงามโดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ 2.การรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาการค้นคว้าทดลอง 3.การรักษาภาวะมีบุตรยาก 4.การตรวจใดๆ ที่เกินความจำเป็นในการรักษาโรคนั้น 5.การเปลี่ยนเพศ และ 6.การผสมเทียม ทั้งนี้ เป็นไปตามความเหมาะสมตามหลักการทางการแพทย์และสอดคล้องกับระบบประกันสุขภาพภาครัฐอื่นๆ ของประเทศไทย


          "สำนักงานประกันสังคมยังคงให้ความคุ้มครองการรักษา ในผู้ป่วยที่มีความจำเป็นและมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลประเภทคนไข้ในเกินกว่า 180 วัน ใน 1 ปี รวมทั้งยังได้ให้สิทธิผู้ประกันตนที่ป่วยเป็นโรคไต เพื่อบำบัดทดแทนไตทั้งที่เป็นกรณีไตวายเฉียบพลัน หรือไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย นอกจากนี้ ยังให้ความคุ้มครองการรักษาด้วยวิธีการปลูกถ่ายอวัยวะ รวมถึงการตรวจเนื้อเยื่อ เพื่อการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะด้วย ซึ่งประกอบด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต การปลูกถ่ายไตการเปลี่ยนอวัยวะกระจกตา การปลูกถ่ายหัวใจ ปอด ตับ ตับอ่อน และการปลูกถ่ายอวัยวะ 2 อวัยวะพร้อมกัน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและข้อบ่งชี้ ที่คณะกรรมการการแพทย์กำหนดตามแนวทางการรักษาและมาตรฐานของราชวิทยาลัยหรือสมาคมวิชาชีพ" นพ.สุรเดช กล่าว


          นพ.สุรเดช กล่าวว่า กรณีทันตกรรม สปส.ให้ความคุ้มครองครอบคลุม ทั้งการถอนฟัน อุดฟัน ผ่าฟันคุด ขูดหินปูนและการใส่ฟันเทียม ซึ่งผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการได้ทั้งสถานพยาบาลของรัฐ เอกชน รวมถึงคลินิกทันตกรรม ปัจจุบัน สปส.ยังอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกันตนโดยไม่ต้องสำรองจ่าย หากเข้ารับบริการในสถานพยาบาลทันตกรรมที่ทำความตกลงกับสำนักงานประกันสังคม สำหรับแว่นตา กรณีที่ผู้ประกันตนเจ็บป่วยเป็นต้อกระจกและต้องผ่าตัดเอาเลนส์แก้วตาออก หากไม่ใส่เลนส์แก้วตาเทียมสามารถเบิกค่าอุปกรณ์แว่นตา สำหรับมองไกล แว่นตาสำหรับมองใกล้ และเลนส์สัมผัสจากสำนักงานประกันสังคมได้

Shares:
QR Code :
QR Code