ไทเมืองมอง เปิดมุมมองนักศึกษา

ที่มา : เครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมภาคเหนือตอนบน


ภาพประกอบจากเครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมภาคเหนือตอนบน


ไทเมืองมอง เปิดมุมมองนักศึกษา thaihealth


เปิดมุมมองนักศึกษา เรียนรู้ชีวิตชาวไทใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ผ่านโครงการ “ไทเมืองมอง”


เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2560 ชมรมสร้างเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และโครงการเยาวชนสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมภาคเหนือตอนบน โดยการสนับสนุนของ สำนัก.4 สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว สสส. จัดกิจกรรมโครงการ ไทเมืองมอง สร้างความปรองดองพี่น้องสองพรมแดน โดยการลงพื้นที่ชุมชนวัดป่าเป้าและบ้านพักของกลุ่มแรงงานข้ามชาติ โดยเริ่มจากการมองพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่เป็นพื้นที่ที่มีการอาศัยอยู่ของกลุ่มพี่น้องไทใหญ่หรือกลุ่มแรงงานข้ามชาติ อีกทั้งยังมีวัดไทใหญ่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยหลายวัด อาทิ วัดกู่เต้า วัดป่าเป้า วัดทรายมูลเมืองพม่า ซึ่งเป็นเหมือนกับสถานที่ที่กลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ได้มีโอกาสทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรมส่งเสริมทางวัฒนธรรมร่วมกัน


ไทเมืองมอง เปิดมุมมองนักศึกษา thaihealth


โดยแนวคิดในการขับเคลื่อนโครงการเน้นไปที่การปรับเปลี่ยนทัศนคติของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผ่านการออกไปเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มคนที่เป็นแรงงานข้ามชาติ แรงงานอพยพ หรือกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ ซึ่งมีอาชีพที่หลากหลายในพื้นที่รอบรั้วมหาวิทยาลัย โดยเริ่มต้นจากคำถามง่ายๆ จากกลุ่มแกนนำสมาชิกของชมรม เนื่องจากบางคนเคยได้มีการรับรู้ผ่านสื่อ ผ่านการนำเสนอข่าวถึงผลกระทบหรือพฤติกรรมที่เลวร้ายของกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ความรุนแรง การข่มขืนการละเมิดสิทธิมนุษยชนการละเมิดสิทธิทางเพศ แต่แน่นอนว่าสิ่งที่นำเสนอในข่าวไม่ใช่พฤติกรรมทั้งหมดของผู้คนที่เดินทางเข้ามาประกอบอาชีพหางานทำในดินแดนของประเทศไทยแน่นอน


ดังนั้นชมรมสร้างเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงเริ่มต้นในการเปิดมุมมองแนวคิดของแกนนำในการเรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คนที่มาอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะประกอบอาชีพ การศึกษาเรียนรู้ในครั้งนี้จึงประกอบไปด้วยหลากหลายมิติ เช่น การเดินทางเข้ามาทำงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประเภทงานที่ทำในจังหวัดเชียงใหม่ ทัศนคติต่อการทำงานในประเทศไทย การต่อสู้เรื่องของการมีสิทธิในการรักษาพยาบาลและการดูแลสุขภาพและค่าแรงงาน การศึกษาประเพณีวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่และการทําอาหารไทใหญ่


ไทเมืองมอง เปิดมุมมองนักศึกษา thaihealth


นางสาวดารณี เขื่อนวงศ์วิน แกนนำชมรมสร้างเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวว่า ส่วนตัวนั้นไม่เคยคลุกคลีและรู้จักกลุ่มพี่น้องไทยใหญ่เลย แต่มีโอกาสในการเข้าร่วมโครงการนี้คงจะได้มีโอกาสรู้จักผู้คนวิถีวัฒนธรรมอาหารการกินรวมไปถึงความลำบากในการประกอบอาชีพและการอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเห็นว่ากลุ่มคนชาติพันธุ์ไทใหญ่ต้องต่อสู้เรื่องของสิทธิบัตรในการทำงานและการรักษาพยาบาลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐในการดูแลกลุ่มแรงงานข้ามชาติอีกด้วย ดังนั้นเป็นเรื่องใหม่สำหรับตนเองและสมาชิกในชมรมมาก ซึ่งโครงการนี้คิดว่าน่าจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้คนในชมรมรวมไปถึงจะมีการออกแบบสื่อเพื่อการสื่อสารสาธารณะในรูปแบบวีดีโอและการถ่ายภาพเพื่อเล่าเรื่องผ่าน fanpage ไทยเมืองมอง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองและการปรับเปลี่ยนทัศนคติในการอยู่อาศัยร่วมกันของคนเชียงใหม่ คนไทย และกลุ่มแรงงานข้ามชาติหรือที่เราเรียกกันว่ากลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ และทางชมรมคิดว่ากิจกรรมเล็กๆ เหล่านี้อาจจะนำไปสู่การสื่อสารและการปรับแก้รวมไปถึงการลบปัญหาเรื่องของทัศนคติของคนเมืองกับชาวไทใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งหยิบยกเรื่องราวที่ดีซึ่งกันและกันออกมาเล่าแลกเปลี่ยนต่อสาธารณะ

Shares:
QR Code :
QR Code