ไทยแลนด์ ซุปเปอร์ แคมป์ สร้างคุณธรรมให้เด็กไทย

ที่มา : เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ 


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


ไทยแลนด์ ซุปเปอร์ แคมป์ สร้างคุณธรรมให้เด็กไทย thaihealth


มูลนิธิธรรมดีร่วมกับมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และศูนย์คุณธรรม เปิดตัวโครงการ “ไทยแลนด์ ซุปเปอร์ แคมป์ (THAILAND SUPER CAMP)” ค่ายเยาวชนแห่งการพัฒนาตัวเอง ภายใต้โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ เพื่อสร้างไมนด์เซตคุณธรรมเด็กไทย 5.0 ด้วยการปรับกระบวนทัศน์ทั้ง 5 ที่ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา รับผิดชอบ


โดยรูปแบบค่ายเป็นกิจกรรมที่ผสานเทคนิคการเรียนรู้สมัยใหม่ พร้อมโจทย์ท้าทายให้เยาวชนได้ลงมือปฏิบัติภารกิจเปลี่ยนแปลงตัวเองและสังคม เพื่อดึงเยาวชนออกจากหน้าจอช่วงปิดเทอม และสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ให้พร้อมก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ


“ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม” ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ปัจจุบันเด็กไทยใช้เวลากับหน้าจอท่องอินเทอร์เน็ต 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกถึง 3 ชั่วโมง สิ่งที่น่าสนใจคือ พฤติกรรมเด็กและเยาวชนยุค Gen Z จากการสรุปข้อมูลการใช้งานโซเชียลมีเดียของคนไทยในรอบปี 2017 โดยบริษัท โธธ โซเชียล จำกัด พบว่า วัยรุ่นหนีพ่อแม่มาเล่นทวิตเตอร์มากขึ้น สาเหตุมาจากการที่พ่อแม่ที่คอยส่องเฟซบุ๊กลูก รวมถึงติดตามศิลปินดาราที่ชื่นชอบทั้งศิลปินไทยและเกาหลี


ไทยแลนด์ ซุปเปอร์ แคมป์ สร้างคุณธรรมให้เด็กไทย thaihealth


แม้ว่าสื่อดิจิทัลจะกลายเป็นเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันของเด็กเยาวชน หรือที่เรียกว่า ยุคดิจิทัลโดยกำเนิด และเยาวชนตระหนักดีว่าอินเทอร์เน็ตมีอันตราย แต่ยังพบว่า มีเด็กและเยาวชนเกือบครึ่งที่เคยถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ โดยการสำรวจสถานการณ์เด็กไทยกับภัยออนไลน์ ของมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย พบว่า 95% ของเยาวชนตระหนักดีว่าอินเทอร์เน็ตมีอันตราย และอีก 70% รู้ว่าเพื่อนออนไลน์ไม่พูดความจริง ขณะที่เด็กและเยาวชนเกือบครึ่ง หรือกว่า 46% เคยถูกแกล้งทางออนไลน์


“สังคมบนโลกออนไลน์ส่วนใหญ่เลือกนำเสนอแง่มุมด้านดีของตัวเอง หรือจัดฉากเพื่อนำเสนอชีวิตที่ดี สิ่งเหล่านี้กำลังสะท้อนสังคมที่เน้นค่านิยมทางวัตถุ ส่งผลทำให้เกิดภาวะซึมเศร้า เพราะโลกแห่งความเป็นจริงไม่เป็นไปอย่างที่หวังไว้ หรือมีการเปรียบเทียบกับคนอื่นที่นำเสนอชีวิตในโลกออนไลน์”


“การส่งเสริมคุณธรรมแก่เด็กและเยาวชนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยยึดโยงจิตใจให้เข้มแข็ง เพราะผู้ปกครองไม่สามารถอยู่กับเด็กเยาวชนได้ตลอดเวลา สสส.จึงสนับสนุนโครงการไทยแลนด์ซุปเปอร์ แคมป์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จากค่ายที่สนุกสนาน”


ไทยแลนด์ ซุปเปอร์ แคมป์ สร้างคุณธรรมให้เด็กไทย thaihealth


“ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย” ประธานมูลนิธิธรรมดี กล่าวว่า จากความเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและนอกประเทศที่เข้ามา ทำให้เยาวชนไทยยุคปัจจุบันมีพฤติกรรมเสี่ยงมากขึ้น ขาดจิตสำนึก คุณธรรม วินัย ความซื่อสัตย์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเหนือประโยชน์ส่วนรวม ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ในสังคม


“ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันสร้างกระบวนทัศน์ และหลักคิดที่เหมาะสมตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อสร้างเยาวชนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ มีสมรรถนะทางกาย มีจิตใจ และจิตสำนึกที่ดีงาม มีคุณธรรมในด้านความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และรับผิดชอบ”


“มูลนิธิธรรมดีจึงร่วมกับ สสส. จัดค่ายไทยแลนด์ ซุปเปอร์ แคมป์ เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาอีคิว สร้างไมนด์เซตคุณธรรม 5.0 ซึ่งเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะมีโอกาสได้ผจญภัยไปกับความคิดของตัวเอง และทำกิจกรรมกลุ่ม อาทิ กิจกรรม ECO KIDS 5.0 Smart Heart ศิลปะเปลี่ยนโลก และ Teamwork Tournament ศีล 5 ซึ่งจะเป็นประสบการณ์ที่สอนให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการเรียนรู้ พร้อมสื่อสารไปยังครอบครัวและสังคม เพื่อให้มีความพร้อมในการเป็นตัวอย่างของเยาวชนต้นแบบ ผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ตั้งมั่นในความพอเพียง ซื่อสัตย์และสุจริต”


นอกจากนี้ โครงการยังเปิดโอกาสให้กลุ่มนักเรียนนักศึกษาจิตอาสาที่มีพลังสร้างสรรค์อย่างเต็มเปี่ยมได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงผ่านโครงการ “THAILAND SUPER CAMP-Train The Trainer” ซึ่งจะจัดอบรมกลุ่มนักเรียนนักศึกษาให้เป็นผู้ดูแลเยาวชนในค่าย พร้อมเรียนรู้กระบวนการสร้างสรรค์กิจกรรมการจัดค่าย เพื่อนำไปขยายผลจัดโครงการ “THAILAND SUPER SCHOOL” ในระดับภูมิภาคต่อไปอีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ