ไทยเพิ่มขนาด “ภาพคำเตือน” บนซองบุหรี่เป็น 85% ใหญ่ที่สุดในโลก

ไทยปรับเพิ่มขนาดภาพคำเตือนบนซองบุหรี่เป็นร้อยละ 85 ของพื้นที่ซอง จากเดิมที่มีขนาดร้อยละ 55 ของพื้นที่ ถือว่ามีขนาดพื้นที่ใหญ่ที่สุดในโลก เชื่อช่วยลดปริมาณการสูบ พร้อมเตรียมส่งคลังพิจารณาเรื่องภาษี สกัดการค้าเสรีเอื้อลดราคาบุหรี่

นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติครั้งที่ 1 ปี 2556 ว่า คณะกรรมการมีวาระสำคัญที่พิจารณา คือ ประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขรูปภาพ ข้อความคำเตือนเกี่ยวกับพิษภัยและช่องทางติดต่อ เพื่อการเลิกยาสูบในฉลากของบุหรี่ซิกาแรต โดยเพิ่มขนาดของภาพคำเตือนให้มีสัดส่วนร้อยละ 85 ของพื้นที่ซอง จากเดิมที่มีขนาดร้อยละ 55 ของพื้นที่ ทำให้ซองบุหรี่ของไทย มีขนาดภาพคำเตือนใหญ่ที่สุดในโลก เมื่อเทียบกับประเทศออสเตรเลียที่มีขนาดภาพคำเตือนใหญ่ที่สุด คือ ร้อยละ 82.5 ของพื้นที่ซอง ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้ส่งผลต่อการลดบริมาณการบริโภคยาสูบลงได้

“ภาพคำเตือนจะประกอบด้วย 10 ภาพ คือ โปรดงดสูบบุหรี่ในบ้าน ควันบุหรี่ฆ่าเด็กได้ สูบบุหรี่ทำให้เป็นมะเร็งกล่องเสียง สูบบุหรี่ทำให้หัวใจวาย สูบบุหรี่ทำให้เส้นเลือดสมองแตก สูบบุหรี่ทำให้เป็นมะเร็งปาก สูบบุหรี่ทำให้เซ็กส์เสื่อม สูบบุหรี่แล้วปากเหม็น สูบบุหรี่ทำให้เป็นมะเร็งปอด และสูบแล้วทรมานจนตายจากถุงลมพอง โดยต้องพิมพ์เป็นภาพ 4 สี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของพื้นที่ซอง โดยหลังจากลงนามในประกาศดังกล่าว และส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกา จะมีผลบังคับใช้หลังวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 180 วัน” รมว.สาธารณสุข กล่าว

นพ.ประดิษฐ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาเรื่อง การแสดงส่วนประกอบในร่างกฎกระทรวงฉบับที่… พ.ศ. … กำหนดเรื่องการแจ้งรายการส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ชิกาแรตและบุหรี่ซิการ์ ที่ประชุมได้มีมติให้นำไปปรับปรุงและเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอีกครั้ง คาดว่า ประมาณ 2 เดือนจะแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ขอให้กระทรวงการคลัง พิจารณาในเรื่องการปรับปรุงการเก็บภาษีใหม่ เพื่อไม่ให้ราคาบุหรี่ภายในประเทศได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า เช่น ปรับเปลี่ยนการเก็บภาษรีตามปริมาณการนำเข้า หรือ การเก็บภาษีตามน้ำหนัก ซึ่งยังต้องมีการพิจารณาว่าแนวทางใดเหมาะสม เพื่อนำมาสู่แนวทางการปฏิบัติต่อไป

นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัด สธ.กล่าวว่า ปัจจุบันทั่วโลกมีประเทศที่ใช้คำเตือนบนซองบุหรี่เป็นภาพ 63 ประเทศ โดย 5 ประเทศที่มีภาพคำเตือนใหญ่ที่สุด คือ ออสเตรเลียใช้พื้นที่ร้อยละ 82.5 รองลงมาคือ อุรุกวัย และ ศรีลังกา ใช้พื้นที่ร้อยละ 80 บรูไนและ แคนาดา ใช้ร้อยละ 75 ในระดับอาเซียน มีเพียง 4 ประเทศที่ใช้ ได้แก่ บรูไน ไทย มาเลเซีย และ สิงคโปร์ ไทยถือเป็นประเทศอันดับ 2 รองจากสิงคโปร์ เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อปี 2548 โดย บรูไน และ ศรีลังกา ใช้ขนาดภาพคำเตือนใหญ่ที่สุดในอาเซียนและเอเชีย คือ ร้อยละ 75 และร้อยละ 80 ตามลำดับ โดยไทยถือเป็นประเทศที่ 4 ในโลกที่ใช้ภาพคำเตือนบนซองบุหรี่เริ่มจาก 6 ภาพ ในปี 2548 เป็น 9 ภาพ ในปี 2550 และ 10 ภาพ ในปี 2552 บังคับให้พิมพ์โดยใช้พื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 และเพิ่มการพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ 1600 ของศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติไว้ด้วย

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ astvผู้จัดการ

 

Shares:
QR Code :
QR Code