ได้เวลาไข้หวัดใหญ่-หวัดนกระบาด

ที่มา : เว็บไซต์เดลินิวส์ 


ได้เวลาไข้หวัดใหญ่-หวัดนกระบาด thaihealth


แฟ้มภาพ


สนอ.ขอความร่วมมือเร่งรัดมาตรการเตรียมความพร้อมสำหรับโรคไข้หวัดใหญ่และโรคไข้หวัดนก เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงที่เข้าสู่ช่วงฤดูกาลระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่


รายงานข่าวแจ้งว่า นายชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย(สนอ.)ได้มีหนังสือถึงสถานพยาบาลของกรุงเทพมหานคร(กทม.) ขอความร่วมมือเร่งรัดมาตรการเตรียมความพร้อมสำหรับโรคไข้หวัดใหญ่และโรคไข้หวัดนก เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงที่เข้าสู่ช่วงฤดูกาลระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ โดยจากรายงานของกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กทม.ระหว่างวันที่1ม.ค.-30พ.ย.59ที่ผ่านมา พบผู้ป่วยสะสมจำนวน47,252ราย คิดเป็นอัตราสะสม829.51รายต่อประชากรแสนคนแม้จะไม่พบผู้เสียชีวิต แต่ผู้ป่วยมีแนวโน้มสูงขึ้นกว่าปี2558โดยกลุ่ม อายุที่พบมากที่สุดคือ5-9ปี คิดเป็นร้อยละ17.66รองลงมา คือ0-4ปีคิดเป็นร้อยละ 16.72และ10-14ปี คิดเป็นร้อยละ8.26 9ตามลำดับ เขตที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด5อันดับแรก คือ พญาไท ห้วยขวาง ราชเทวี จตุจักร และบางกะปิตามลำดับ สำหรับการเฝ้าระวัง โรคไข้หวัดนกของ กทม. ตั้งแต่ปี2549จนถึงปัจจุบัน ยังไม่พบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิต โดยขณะนี้เป็นช่วงฤดูกาลระบาด จนถึงประมาณเดือน มี.ค. ประชาชนจึงมีโอกาสสัมผัสสัตว์ปีกต้องระมัดระวัง รวมทั้งประชาชนที่เดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศที่มีการระบาด สนอ.จึงขอความร่วมมือสถานพยาบาลดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคัดกรองตามแนวทางปฏิบัติในการคัดกรองและการดูแลรักษาผู้ป่วยตามที่กองควบคุมโรคติดต่อกำหนดอย่างเคร่งครัด.

Shares:
QR Code :
QR Code