ไข้เลือดออกระบาดหนักที่หนองจอก

ที่มา : แนวหน้า


ไข้เลือดออกระบาดหนักที่หนองจอก thaihealth


แฟ้มภาพ


กรุงเทพมหานครรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง โดยสถานการณ์ในปี 2561 พบผู้ป่วยและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นทั้งประเทศ เฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ เสียชีวิตแล้ว 8 ราย ฝั่งตะวันออกระบาดหนัก เขตหนองจอกผู้ป่วยสูงสุด สาเหตุประชาชนตามบ้านยังละเลยไม่กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 


นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้รณรงค์ให้ความรู้ประชาชนในการปฏิบัติตนให้ถูกต้องในการป้องกันยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำเชื้อไข้เลือดออก โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนที่ยุงจะแพร่พันธุ์จำนวนมากทุกปีโดยในปี 2561นี้ มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก และเสียชีวิตเพิ่มขึ้น พบเขตพื้นที่ฝั่งตะวันออกมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมาก โดยเขตหนองจอกมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตมากที่สุด สาเหตุในพื้นที่ส่วนใหญ่ตามบ้านที่กรุงเทพมหานครไม่สามารถเข้าไปจัดการได้ประชาชนยังละเลยไม่กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งสำนักงานเขตจะร่วมกับสำนักอนามัยลงพื้นที่ไปรณรงค์ทำความเข้าใจกับประชาชนในการป้องกัน ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ในพื้นที่น้ำขัง และภาชนะต่างๆ ตัดวงจรระบาดโรคไข้เลือดออกทั้งนี้ หากพบตนเองหรือสมาชิกในครอบครัวมีอาการตัวร้อน ไข้สูงกว่าปกติ อย่านิ่งนอนใจรีบไปพบแพทย์วินิจฉัยโรค เพื่อจะได้รักษาได้ทัน อย่าซื้อยากินเอง อาจรักษาไม่ทันและเสียชีวิตได้


สรุปสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพฯ จากกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร รายงานจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเทียบกับปี 2560 กรุงเทพมหานครมีจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกทั้งสิ้น 9,368 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 164.74 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิตรวม 6 ราย ขณะที่ทั้งประเทศมีผู้ป่วย 53,190 ราย คิดเป็น 80.80 ต่อประชากรแสนคน ผู้เสียชีวิตรวม 63 ราย สำหรับในปี 2561 ตั้งแต่เดือนมกราคม-กันยายน กรุงเทพมหานครมีผู้ป่วย 6,622 ราย คิดเป็น 116.53 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิตแล้ว8 ราย ขณะที่ทั่วประเทศมีผู้ป่วย 61,917 ราย คิดเป็น 93.73 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิตแล้ว 80 ราย กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือ 10-14 ปี 15-24 ปี และ 25-34 ปี สถิติทั้งประเทศ ปี 2560 กรุงเทพมหานคร เป็นลำดับที่ 15 ขณะที่ปี 2561 เป็นลำดับที่ 23 เมื่อเทียบกับ 6 จังหวัดปริมณฑล ปี 2560 กรุงเทพมหานครอยู่ลำดับ 1 แต่ปี 2561 เป็นลำดับ 6 


ทั้งนี้ ในพื้นที่กรุงเทพฯ เขตที่พบผู้ป่วยไข้เลือดออกมากที่สุดคือ เขตหนองจอก พบทั้งผู้ป่วยและเสียชีวิต โดยแขวงที่พบผู้ป่วยได้แก่ หนองจอก ลำต้อยติ่ง กระทุ่มราย ลำผักชี โคกแฝด และคลองสิบ

Shares:
QR Code :
QR Code