ไข่เค็มสมุนไพร จ.กาฬสินธุ์

ที่มา : วิถีชุมชน สร้างเศรษฐกิจฐานราก : ส่งเสริมอาชีพ โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ และประชารัฐ


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


ไข่เค็มสมุนไพร จ.กาฬสินธุ์ thaihealth


กลุ่มไข่เค็มสมุนไพร สร้างรายได้เสริมให้กลุ่มแม่บ้านที่ว่างเว้นจากการทำนา ณ เทศบาลตำบลกลางหมื่น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์


กลุ่มไข่เค็มสมุนไพรจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2546 โดย สุนิตย์ รุทเทวิน ซึ่งขณะนั้นยังเป็นครู กศน.ตำบลกลางหมื่น โดยไดนำโครงการไข่เค็มสมุนไพรมานำเสนอกลุ่มแม่บ้าน เพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับกลุ่มแม่บ้านที่ว่างเว้นจากการทำนา กอปรกับเวลานั้นกลุ่มแม่บ้านในคณะนี้ได้ดำเนินงานกลุ่มดอกไม้จันทน์อยู่ด้วย จึงน่าจะเพิ่มผลิตภัณฑ์ให้กลุ่มอีกอย่างเพื่มเพิ่มรายได้อีกด้านหนึ่ง จึงสอบถามสมาชิกในกลุ่มดอกไม้จันทน์ว่ามีใครสนใจจะเข้าร่วมกลุ่มไข่เค็มสมุนไพร ทางสมาชิกจึงเห็นด้วยที่เพิ่มผลิตภัณฑ์ในด้านที่ต่างกันไป และมีการเพิ่มสมาชิกเป็น 50 คน โดยให้ คำผัน ไร่วิบูลย์ เป็นประธานกลุ่ม มีการรวมหุ้นจากสมาชิกคนละ 100 บาท เพื่อซื้ออุปกรณ์และวัตถุดิบต่างๆ รายได้จากการขายสินค้าได้นำผลกำไรมาแบ่งให้สมาชิกตามกำไรที่ขายได้หลังจากหักเป็นทุน ไว้ซ้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการผลิตครั้งต่อไป


สำหรับจุดเด่นของไข่เค็มนี้ ก็เพราะทางกลุ่มต้องการพัฒนาด้วยการเพิ่มสมุนไพรชนิดต่างๆ เข้าไป ซึ่งอาจทำให้ไข่เค็มมีคุณสมบัติแตกต่างกันออกไปตามสมุนไพรที่หมักรวมกับไข่เค็มด้วยและอยากให้มีหน่วยงานต่างๆ มาเพิ่มองค์ความรู้ด้านสมุนไพรเพื่อใช้ในการต่อยอดสินค้าต่อไป


ต่อมาทางกลุ่มได้นำสินค้าเข้าประกวดเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2546 ปรากฎว่าได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองประเภทอาหารตามโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยระดับอำเภอ ประจำปี 2546 และได้หนังสือรับรององค์กรกลุ่มอาชีพในงานพัฒนาชุมชนเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2547 และได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ระดับสองดาว ประจำปี 2547 ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2547


จากกิจกรรมดังกล่าว นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงหลายมิติ อาทิ ชาวบ้านมีรายได้มากขึ้น มีเงินทุนหมุนเวียนในชุมชนเพิ่มขึ้น ที่สำคัญยังเป็นการส่งเสริมให้กลุ่มแม่บ้านในหมู่บ้านเกิดการพัฒนา สร้างความสามัคคีภายในกลุ่ม เป็นการแก้ปัญหาในชุมชนได้ดี รวมทั้งสมุนไพรที่ผสมลงไปก็มีคุณค่าทางอาหารอย่างมาก ทำให้สุขภาพของผู้บริโภคดีตามไปด้วย


 

Shares:
QR Code :
QR Code