ใส่หน้ากากอนามัย กันฝุ่นจากไฟป่า

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


แนะใส่หน้าอนามัย กันฝุ่นจากไฟป่า thaihealth


แฟ้มภาพ


สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน มีสาเหตุมาจากไฟป่า ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็ก, หญิงมีครรภ์, ผู้สูงอายุ, ผู้มีโรคประจำตัว เช่น โรคหอบหืด โรคระบบทางเดินหายใจ โรคปอด จึงควรใส่หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น ลดการทำกิจกรรมนอกอาคาร หากมีอาการผิดปกติควรไปพบแพทย์


พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยถึงสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงขณะนี้พบว่า ทุกจังหวัดมีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เกินค่ามาตรฐานจังหวัดที่มีค่าสูงสุด ได้แก่ จังหวัดลำปาง รองลงมาคือ จังหวัดแพร่และจังหวัดตาก นอกจากนี้จากการเฝ้าติดตามช่วงนี้พบพื้นที่ตำบลจองคำ จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีค่า PM2.5 อยู่ในเกณฑ์สีแดงคือ มีผลกระทบต่อสุขภาพด้วยและคาดการณ์ว่า  จุดความร้อนของภาคเหนือจะมีแนวโน้มสะสมเพิ่มขึ้น รวมถึงสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดหลายพื้นที่ยิ่งซ้ำเติมสถานการณ์ห่วงกระทบสุภาพ 


โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็ก, หญิงมีครรภ์, ผู้สูงอายุ, ผู้มีโรคประจำตัว เช่น โรคหอบหืด โรคระบบทางเดินหายใจ โรคปอด โรคภูมิแพ้ และโรคหัวใจ ควรเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์หมอกควันไฟป่าตามการประกาศแจ้งเตือนจากสื่อต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือเฟซบุ๊กเพจ“คนรักอนามัยใส่ใจอากาศ PM2.5”ของกระทรวงสาธารณสุข พร้อมป้องกันสุขภาพตนเองโดยให้สังเกตที่สีเป็นหลัก


หากเป็นสีส้มและสีแดงที่ค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน ควรปฏิบัติตนตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ลดการทำกิจกรรมนอกอาคารใส่หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น บ้านที่ไม่มีระบบปรับอากาศ หรือระบบกรองอากาศ ต้องปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิด ทำความสะอาดบ้านแบบเปียกอยู่เสมอ หากมีเครื่องกรองอากาศควรเปลี่ยน หรือล้างระบบกรองอากาศเป็นประจำ พร้อมสังเกตตนเองและคนในครอบครัวหากมีอาการผิดปกติ ควรรีบพบแพทย์ทันที


การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หากประชาชนพบเห็นสามารถแจ้งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่เกิดเหตุได้ทันที เพื่อให้เจ้าพนักงานออกคำสั่งกับผู้ก่อเหตุ หากยังฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือนปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

Shares:
QR Code :
QR Code