โอกาสดีๆ ปีใหม่นี้ ‘เลิกสูบบุหรี่’

ที่มา : เว็บไซต์ smartonline.in.th ข้อมูลโดย สุขสันต์​ เสลานนท์ กองบรรณาธิการ Smartonline


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ smartonline.in.th และแฟ้มภาพ


โอกาสดีๆ ปีใหม่นี้ 'เลิกสูบบุหรี่' thaihealth


โอกาสดีๆ 'ปีใหม่นี้…"เลิก" สูบบุหรี่'


องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นตำบลที่อยู่ในเขตตำบลแม่สา ในปี พ.ศ.2474 แยกออกมาตั้งเป็นตำบลดอนแก้ว โดยใช้บ้านดอนแก้วเป็นหมู่บ้านหลัก เพราะเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนที่ดินเป็นเนินสูงกว่าหมู่บ้านอื่น และเพื่อเป็นศิริมงคล โบราณถือว่า แก้ว แหวน เงินทอง เป็นสิ่งที่ดีงาม จึงเรียกมาจนปัจจุบัน


วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว คือ "ดอนแก้ว ตำบลแห่งสุขภาวะ" หมายถึงตำบลที่มีสุขภาวะดีครบทั้งสี่ด้าน ได้แก่ กายจิต สังคม และปัญญา อันได้แก่


– สุขภาวะทางกาย หมายถึง การมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีเศรษฐกิจพอเพียง มีสิ่งแวดล้อมดี ไม่มีอุบัติภัย เป็นต้น


– สุขภาวะทางจิต หมายถึง จิตใจที่เป็นสุข ผ่อนคลาย ไม่เครียด คล่องแคล่ว มีความเมตตา กรุณา มีสติ มีสมาธิ เป็นต้น


– สุขภาวะทางสังคม หมายถึง การอยู่ร่วมกันด้วยดี ในครอบครัว ในชุมชน ในที่ทำงาน ในสังคม ในโลกซึ่งรวมถึงการมีบริการทางสังคมที่ดี มีความสามัคคีในชุมชน และมีสันติภาพ เป็นต้น


– สุขภาวะทางปัญญา (จิตวิญญาณ) หมายถึง ความสุขอันประเสริฐที่เกิดจากมีจิตใจสูง เข้าถึงความจริงทั้งหมด ลดละความเห็นแก่ตัว ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมและชุมชน มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีจิตสาธารณะหรือจิตอาสา เพื่อช่วยเหลือชุมชน สังคม รวมถึงประเทศชาติ เป็นต้น


โอกาสดีๆ ปีใหม่นี้ 'เลิกสูบบุหรี่' thaihealth


นายนพดล ณ เชียงใหม่ นายกเทศมนตรีเมืองดอนแก้ว เป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาวะด้วยการเลิกสูบบุหรี่ โดยได้เปิดเผยว่า "เมื่อก่อนสูบบุหรี่วันละ 2 ซอง ด้วยหน้าที่การงานเป็นนักเขียนแบบ เคยเลิกแล้วก็กลับมาสูบ พอกลับมาสูบใหม่ ก็เกิดอาการไอ "จึงใช้วิธีหักดิบ" เพราะฉะนั้นการทำงานเรื่องการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ใช้จากประสบการณ์ชีวิตตัวเองล้วนๆ ลด ละ เลิก เราเห็นเด็กอายุ 9 ขวบ สูบทั้งยาและบุหรี่ เป็นเด็กในละแวก อบต.นี่แหล่ะ การลดจุดขาย จะช่วยให้จำนวนคนสูบได้ดีที่สุด ผมจึงสนับสนุนเต็มที่กับกฎหมายนี้ และพยายามทำให้ร้านค้าในชุมชน งดขายบุหรี่ให้กับเด็ก ณ ปัจจุบันมีทั้งหมด 8 ร้าน และจะรณรงค์ต่อไปเพื่อดอนแก้วปลอดบุหรี่"

Shares:
QR Code :
QR Code