โลกสุขภาวะดีมีสุขตามรอยลายสือไทยฯ

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


โลกสุขภาวะดีมีสุขตามรอยลายสือไทยฯ thaihealth


จ.สุโขทัย เปิดโครงการ 'โลกสุขภาวะดีมีสุขตามรอยลายสือไทยขุนรามคำแหงมหาราช'


ที่โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธาน และมอบนโยบายการขยายผลโมเดลเปิดโลกสุขภาวะดีมีสุขตามรอยลายไทย โดยมีคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลางและผู้ทรงคุณวุฒิมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส.และ สสค.ร่วมงานดังกล่าวด้วย


ตามที่สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ซึ่งได้รับภารกิจจากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาพเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการต่อยอดและขยายผลโครงการร่วมสร้างเสริมการเรียนรู้เพื่อสุขภาวะโดยเครือข่ายครูรางวัลเจ้าฟ้า โดยเครือข่ายครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมกับครูเครือข่ายรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในระดับครูยิ่งคุณ ครูคุณาการ ครูขวัญศิษย์ จำนวน 163 คนให้มีการขยายผลนวัตกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจควบคู่ไปกับการสร้างเสริมสุขภาวะร่วมกับเครือข่ายในจังหวัดสำหรับจังหวัดสุโขทัย


สำหรับจังหวัดสุโขทัยซึ่งมีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมล้ำค่าตามหลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช นางทุเรียน พรมมิ ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับครูขวัญศิษย์จังหวัดสุโขทัย จึงใช้การเรียนรู้จากลายสือไทยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมาเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อสุขภาวะ ในชื่อโครงการ 'เปิดโลกสุขภาวะดีมีสุขตามรอยลายสือไทยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช' ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจและเหมาะสมแก่การเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์สาธารณะ

Shares:
QR Code :
QR Code