โรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ (Healthy Canteen)

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์


โรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ (Healthy Canteen) thaihealth


แฟ้มภาพ


เปิดตัว "โรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ" (Healthy Canteen) เพื่อให้คนวัยทำงานสามารถเข้าถึงอาหารสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อาทิ โรคอ้วน โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง


นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดตัว "โรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ" (Healthy Canteen) ณ โรงอาหารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี ว่า ประชาชนวัยทำงานมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ แต่จากข้อมูลสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปี 2557 – 2558 พบว่า คนไทยวัยทำงานอายุ 15 ปีขึ้นไป มีภาวะอ้วน ร้อยละ 37.5 และพบโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ร้อยละ 8.9 และ 24.7 นอกจากนี้ ข้อมูล Health Data Center กระทรวงสาธารณสุข ปี 2558 – 2562 พบว่า ประชาชนวัยทำงานอายุ 30 – 44 ปีเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้น ที่มีค่าดัชนีมวลกายปกติ คือ ร้อยละ 52.5, 51.4, 51.8 52.8 และ 51.9 ตามลำดับ กระทรวงสาธารณสุข จึงมีนโยบายส่งเสริมสุขภาพประชาชนวัยทำงานโดยจัดทำมาตรฐาน "โรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ" (Healthy Canteen) ขึ้น เพื่อให้คนวัยทำงานสามารถเข้าถึงอาหารสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง


"ทั้งนี้ การดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานโรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ (Healthy Canteen) ประกอบด้วย 7 ข้อ ดังนี้ (1)ผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหารตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 จำนวน 4 หมวด 35 ข้อ (2) มีเมนูชูสุขภาพ อย่างน้อยร้านละ 1 เมนู (3) มีร้านจำหน่ายผลไม้สด อย่างน้อย 1 ร้าน (4) ผู้บริโภคสามารถเลือกให้ผู้ประกอบการลดปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่มต่างๆ ได้ (5) มีป้ายบอกปริมาณโซเดียมและปริมาณน้ำตาล ต่อการตัก 1 ช้อนชา ที่โต๊ะวางเครื่องปรุง (6) มีการติดป้ายบอกพลังงานและสารอาหารต่ออาหาร 1 จาน บริเวณโรงอาหาร และ (7) มีการสร้างความรอบรู้ด้านโภชนาการ สุขาภิบาลอาหารให้กับผู้ประกอบการและผู้บริโภค ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว


สอดรับกับยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศของกระทรวงสาธารณสุข โดยเน้นการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องโภชนาการให้ประชาชนเลือกบริโภคอาหารได้ครบถ้วน เพียงพอ และหลากหลาย ลดอาหารหวาน มัน เค็ม บริโภคผักและผลไม้เพิ่มขึ้น โดยเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่พึงประสงค์ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญยิ่งของการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพประชาชนวัยทำงานให้มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน" ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าว


ทางด้านแพทย์หญิงพรรณพิมล  วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยได้มีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านอาหารในโรงอาหารทุกหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข ให้มีความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ สามารถปรุงประกอบเมนูชูสุขภาพ ลดหวานมัน เค็ม ได้ รวมถึงได้จัดทำป้ายบอกพลังงานจากอาหารที่จำหน่ายในโรงอาหาร ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการร้านอาหารเป็นอย่างดี ในการพัฒนาให้โรงอาหารกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้นแบบ"โรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ" (Healthy Canteen) เพื่อเป็นแหล่งอาหารสุขภาพสำหรับบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งเป็นต้นแบบในการศึกษาดูงาน อันจะนำไปสู่การพัฒนาและขยายผลสู่โรงอาหารในหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย "ประชาชนวัยทำงานหุ่นดี สุขภาพดี มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์" ต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code